Peilbesluit Vleuten - de Meern en Leidsche Rijn (Vinex)

Herziening Peilbesluit

Het waterschap heeft het peilbesluit voor het gebied Vleuten – de Meern en Leidsche Rijn herzien. In een peilbesluit legt het waterschap de waterpeilen in een bepaald gebied vast.

Wat is een peilbesluit?

In een peilbesluit legt het waterschap de waterpeilen vast van een begrensd gebied. Het opstellen van een peilbesluit is een wettelijke verplichting. Ook heeft het waterschap een inspanningsverplichting om het vastgestelde peil te handhaven.

Waarom een peilbesluit

In een peilbesluit wordt juridisch vastgelegd wat de waterpeilen in de watergangen van een gebied zijn, welk peilbeheer er wordt gevoerd en op welke wijze de peilen worden gehandhaafd. Op een (ontwerp)peilbesluit is inspraak mogelijk. Het waterschap herziet de peilbesluiten eens in de tien jaar, omdat er in tien jaar veel kan veranderen in een gebied. Het huidige peilbesluit dateert uit 2005.

Gebruiksfuncties uitgangspunt

Bij het opstellen van een peilbesluit zijn de gebruiksfuncties in een gebied het uitgangspunt; bijvoorbeeld landbouw, natuur en bebouwing. Deze gebruiksfuncties stellen verschillende eisen aan de hoogte van het waterpeil. De doelstelling van het waterschap is een waterhuishouding te realiseren waarbij alle functies zo goed mogelijk worden bediend.

Samen

Het plangebied voor dit peilbesluit bestaat grotendeels uit stedelijk gebied. Dit vraagt om een nauwe samenwerking tussen de gemeente en het waterschap, zodat knelpunten tijdig en volledig gesignaleerd worden. De gemeente Utrecht is dan ook nauw betrokken bij het tot stand komen van het peilbesluit.

Gemaal Terwijde
Gemaal Terwijde

Contact

Peilbesluit Vleuten - de Meern en Leidsche Rijn 2017 vastgesteld

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap maakt bekend dat op 4 oktober 2017 door het algemeen bestuur van het waterschap het peilbesluit Vleuten – de Meern en Leidsche Rijn 2017 is vastgesteld.