Peilbesluit Kamerik

Momenteel is Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bezig met het opstellen van een nieuw peilbesluit voor het gebied rondom Kamerik. In een peilbesluit wordt vastgelegd welk peil in welk gebied moet worden gehandhaafd. Het waterschap is wettelijk verplicht elk peilbesluit eens in de tien jaar te herzien. Het huidige peilbesluit voor Kamerik-Teylingens dateert uit 2008 en daarom begint het waterschap nu met het opstellen van een nieuw peilbesluit om er voor te zorgen dat het water in dit gebied ook in de toekomst goed beheerd zal worden.

Kamerik-Teylingens en Oud Kamerik

Het plangebied van dit peilbesluit (in het vervolg aangeduid met Plangebied Kamerik) omvat twee afvoergebieden: Kamerik-Teylingens en Oud Kamerik. Ondanks dat het peilbesluit voor Oud Kamerik pas uit 2013 stamt, wordt ook dit gebied (voorlopig) meegenomen in dit peilbesluitproces. De voornaamste reden hiervoor is dat deze twee afvoergebieden meer verweven zijn geraakt door de ingebruikname van een nieuw gemaal. Ook zijn er nieuwe inzichten opgedaan over het te hanteren peil in de peilgebieden van Oud Kamerik.

Plangebied

Alle percelen in Plangebied Kamerik wateren af op drie gemalen: Kamerik-Teylingens, Oud Kamerik en Grechtkade. Het plangebied ligt direct ten noorden van Woerden; de Grecht is de westelijke grens van dit plangebied en de Rijksweg N212 de oostelijke. De N463 begrenst het gebied aan de noordzijde. Plangebied Kamerik wordt gekenmerkt door een typisch veenweidelandschap. Het gebied ligt op een overgang van klei (nabij de Oude Rijn in het zuiden) naar veen en er kronkelt een oude stroomrug van noord naar zuid door het gebied. In de veengebieden vindt bodemdaling plaats; hierdoor neemt de hoogteligging in het gebied af in noordelijke richting. Rondom de lintbebouwing aan de Van Teylingenweg en de N463 liggen collectieve hoogwatervoorzieningen om de funderingen van de bebouwing te beschermen.

Gebruiksfuncties

Bij het herzien van een peilbesluit zijn de gebruiksfuncties van een gebied het uitgangspunt. In dit gebied zijn dat voornamelijk landbouw en bebouwing. Deze verschillende gebruiksfuncties stellen verschillende eisen aan de hoogte van het waterpeil. De doelstelling van het waterschap is een waterhuishouding te realiseren waarbij alle gebruiksfuncties zo goed mogelijk worden bediend.

Samenwerking en communicatie

Om een peilbesluit te realiseren waarmee zowel de gebruikers als het waterschap uit de voeten kunnen, is samenwerking essentieel. Daarom betrekt het waterschap gebruikers en eigenaren bij het tot stand komen van een nieuw peilbesluit. Dit doen we door gebiedsavonden te organiseren en door de mogelijkheid te bieden om een inspraakreactie in te dienen. Door middel van het up-to-date houden van deze webpagina en door het versturen van nieuwsbrieven houdt het waterschap de belanghebbenden in dit gebied op de hoogte van de voortgang in het proces om tot een nieuw peilbesluit te komen.

Inventarisatie knelpunten

Om een zo goed mogelijk peilbesluit op te stellen is het noodzakelijk om er eerst achter te komen welke knelpunten er nu zijn. Uit de analyses die het waterschap uitvoert zal reeds een aantal knelpunten naar voren treden. Tijdens gebiedsavonden krijgen belanghebbenden de mogelijkheid om aan te geven welke knelpunten zij ervaren.


Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt) Kamerik? Meld u dan aan!

Het plangebied

Kaart gebied peilbesluit Kamerik

Het plangebied rondom Kamerik waarvoor een nieuw peilbesluit in voorbereiding is.

Planning

Het waterschap streeft ernaar om in 2019 een nieuw peilbesluit voor plangebied Kamerik vast te laten stellen door het algemeen bestuur. Het eerste deel van 2018 wordt het gebied onder de loep genomen en knelpunten over het watersysteem verzameld en geanalyseerd; na de zomer van 2018 wordt de eerste gebiedsavond georganiseerd. Op deze avond gaan we met belanghebbenden op zoek naar de knelpunten van het watersysteem. Vervolgens wordt in samenwerking met het gebied onderzoek gedaan naar verschillende manieren om de ingebrachte knelpunten op te lossen; de meest optimale strategie wordt uitgewerkt tot een nieuw peilbesluit.