Peilbesluit Kamerik

Momenteel is het waterschap bezig met het opstellen van een nieuw peilbesluit voor het gebied rondom Kamerik. In een peilbesluit leggen we vast welk peil in welk gebied moet worden gehandhaafd. De huidige peilbesluiten voor dit gebied dateren uit 2007, 2009 en 2013. Een nieuw peilbesluit is nodig om ervoor te zorgen dat het water in dit gebied ook in de toekomst goed beheerd wordt.

Kamerik-Teylingens en Oud Kamerik

Het plangebied van dit peilbesluit (in het vervolg aangeduid met plangebied Kamerik) omvat vier afvoergebieden: Oudendam, Oud-Kamerik, Kamerik-Teylingens en Brediusbos.

De hoogwatervoorziening langs de Kamerikse Wetering in Oud-Kamerik is geen onderdeel van dit peilbesluit, omdat het peilbesluit voor dat gebied in 2020 al is herzien.

Plangebied

Het plangebied ligt direct ten noorden van Woerden, de Grecht is de westelijke grens en de rijksweg N212 de oostelijke. De noordelijke grens is een deel van de Heinoomsvaart en de Geer.

Het gebied heeft een typisch veenweidelandschap en ligt op een overgang van klei (nabij de Oude Rijn) naar veen. Er kronkelt een oude stroomrug van noord naar zuid door het gebied.

In de veengebieden vindt bodemdaling plaats; hierdoor neemt de hoogteligging in het gebied af in noordelijke richting. Rondom lintbebouwing liggen collectieve hoogwatervoorzieningen die in het beheer zijn van het waterschap. Een hoogwatervoorziening is een gebied waarin het peil hoog wordt gehouden om schade aan houten funderingspalen te voorkomen.

Gebruiksfuncties

Bij het herzien van een peilbesluit zijn de gebruiksfuncties van het gebied het uitgangspunt. In dit gebied zijn dat voornamelijk landbouw en bebouwing. Deze gebruiksfuncties stellen verschillende eisen aan de hoogte van het waterpeil. De doelstelling van het waterschap is een waterhuishouding te realiseren waarbij alle gebruiksfuncties zo goed mogelijk worden bediend.

Samenwerking en communicatie

Om een peilbesluit te realiseren waarmee zowel de gebruikers als het waterschap uit de voeten kunnen, is samenwerking essentieel. Daarom betrekt het waterschap gebruikers en eigenaren bij het tot stand komen van een nieuw peilbesluit.

Via deze webpagina en nieuwsbrieven (waarvoor u zich via deze site kunt opgeven) houden wij belanghebbenden op de hoogte van de voortgang. Daarbij sluiten we zo veel mogelijk aan bij al lopende gebiedsprocessen zoals het kavelruilproces en klimaatslimboeren. Hier vindt u meer informatie over klimaatslimboeren.

Begeleidingsgroep

Er zal een begeleidingsgroep worden opgesteld, die het waterschap zal adviseren over de aanpak en fungeert als denktank. Deze groep zal bestaan uit vertegenwoordigers van de landbouwsector, natuurbeheer, bewoners, gemeente(n) en provincie(s).

Inventarisatie knelpunten

Om een zo goed mogelijk peilbesluit op te stellen is het noodzakelijk om er eerst achter te komen welke knelpunten er zijn. Knelpunten komen naar voren uit de analyses die het waterschap uitvoert en uit de dagelijkse praktijk. Daarnaast gaat het waterschap in het gebied actief inventariseren welke knelpunten bewoners ervaren op het gebied van peilbeheer. Dit zal onder meer gebeuren via de agrarische gebiedsprocessen.

Belanghebbenden in het gebied kunnen ook digitaal knelpunten doorgeven. Dit kan door het invullen van het formulier.

Als het mogelijk is organiseert het waterschap voor de overige belanghebbenden in de tweede helft van 2021 een inloopmiddag/-avond. Tijdens deze avond informeren wij bezoekers over het op te stellen peilbesluit. Bezoekers kunnen aangeven waar zij knelpunten ervaren. Uiteraard is dit afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen.

Schapen en lammetjes in Kamerik

Maken belafspraak en online doorgeven knelpunten

Ervaart u problemen met het oppervlaktewater in het gebied? Maak een belafspraak of geef uw knelpunt meteen online door. Voor beide opties ziet u hieronder een link. Doorgeven van knelpunten of het maken van een online afspraak kan tot en met 15 december 2021

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het peilbesluit Kamerik en andere gebiedsprocessen waarbij het waterschap bij betrokken is.

Het plangebied

kaartje plangebied peilbesluit Kamerik

Het plangebied rondom Kamerik waarvoor een nieuw peilbesluit in voorbereiding is.

Wie doet wat in het waterbeheer ?

Voor een goed werkend watersysteem is men afhankelijk van verschillende partijen met verschillende belangen. Informatie wie waar voor verantwoordelijk is kunt u hieronder nalezen.

Planning

Na het verzamelen en inventariseren van de knelpunten gaat het waterschap aan de slag. De meest optimale strategie wordt uitgewerkt tot een nieuw peilbesluit. Dit zal gebeuren in nauw overleg met de begeleidingsgroep.

Het waterschap streeft ernaar om uiterlijk in 2023 een nieuw peilbesluit voor Plangebied Kamerik vast te laten stellen door het algemeen bestuur van het waterschap.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het peilbesluit? Neem dan contact op met Ben Jonkman, ben.jonkman@hdsr.nl of Corina Wijnen, corina.wijnen@hdsr.nl
Bellen kan ook: (030) 634 5700 en dan kunt u vragen naar een van bovenstaande collega’s.