Waterschap aan de slag met herziening peilbesluit Nieuwegein

Het waterschap gaat het peilbesluit voor Nieuwegein herzien. Het peilbesluit bestaat uit drie onderdelen: Plettenburg, Oudegein en Nieuwegein West. In een peilbesluit legt het waterschap de waterpeilen in een bepaald gebied vast. Op een ontwerp-peilbesluit is inspraak mogelijk.

Wat is een peilbesluit?

In een peilbesluit legt het waterschap de waterpeilen vast van een begrensd gebied. Het waterschap is wettelijk verplicht voor het oppervlaktewater een peilbesluit op te stellen. Een peilbesluit wordt ééns in de tien jaar herzien. Ook heeft het waterschap een inspanningsverplichting om het vastgestelde peil te handhaven.

Waarom een peilbesluit

In een peilbesluit wordt juridisch vastgelegd wat de slootpeilen in een gebied zijn, welk peilbeheer er wordt gevoerd en op welke wijze de peilen worden gehandhaafd. Het waterschap herziet de peilbesluiten eens in de tien jaar, omdat er in tien jaar veel kan veranderen in een gebied. Het huidige peilbesluit dateert uit 2001.

Gebruiksfuncties uitgangspunt

Bij het herzien van een peilbesluit zijn de gebruiksfuncties in een gebied het uitgangspunt. De doelstelling van het waterschap is een waterhuishouding te realiseren waarbij alle functies zo goed mogelijk worden bediend. Niet alleen nu, maar ook over 50 jaar.

Begeleidingsgroep

Om een peilbesluit op te stellen, waarmee alle gebruiksfuncties mee uit de voeten kunnen, is samenwerking essentieel. Daarom is er een begeleidingsgroep ingesteld, die het waterschap adviseert over de aanpak. Deelnemers aan de begeleidingsgroep zijn: het waterschap, de gemeente Nieuwegein, de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en Vitens.

Kenmerken watersysteem

Het watersysteem in Nieuwegein kenmerkt zich door een dicht netwerk van watergangen. Ze worden veelal verbonden door lange duikers (buizen die onder de weg doorlopen). Ook zijn er knelpunten in Nieuwegein. Zo is de waterkwaliteit matig, waardoor er bij warm weer vissterfte, stank, kroos en algen kunnen ontstaan. Ook is het watersysteem versnipperd. Dit heeft veelal met de aanleg van het watersysteem te maken: lange en/of laagliggende duikers die niet goed doorstromen.
Het vervangen van duikers zou een oplossing kunnen zijn. Maar zulke oplossingen zijn nogal ingrijpend in dit stedelijk gebied. Ook kosten ze heel veel geld.

Daarnaast liggen er vaak leidingen van nutsbedrijven in de wegen die over het water lopen. Die kunnen niet zomaar verplaatst worden. Bovendien zijn zulke ingrepen zeer kostbaar.

Park Oudegein

Park Oudegein is onderdeel van het ontwerp-peilbesluit. Onlangs zijn de waterpeilen en de kunstwerken (duikers, stuwen) in het park opnieuw ingemeten. Met behulp van deze peilen is in samenwerking met de gemeente, een nieuwe indeling van peilvakken gemaakt. Het waterschap gaat nog in gesprek met de bewoners en verenigingen uit het park om te kijken waar zij knelpunten ervaren.

Planning procedure

De planning voor het opstellen van het nieuwe peilbesluit is als volgt:

  • Inventarisatie gegevens

Het waterschap overlegt met de Begeleidingsgroep. Daarna volgt overleg met de betrokkenen in park Oudegein.

  • Opstellen ontwerp-peilbesluit:

Na overleg stelt het waterschap een ontwerp-peilbesluit op en legt dit opnieuw voor aan de betrokkenen.

  • Inspraak en vaststelling

Vervolgens is er inspraak mogelijk. De inspraak van het ontwerp-peilbesluit vindt plaats in het najaar van 2013.

Het ontwerp-peilbesluit ligt dan zes weken ter inzage. Tijdens deze periode hebben belanghebbenden de gelegenheid om een officiële zienswijze in te dienen. Het waterschap reageert op de zienswijzen via een inspraakrapport en geeft dan aan of dit leidt tot een aanpassing van het ontwerp-peilbesluit. Ten slotte stelt het algemeen bestuur van het waterschap het inspraakrapport en het definitieve peilbesluit vast.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het ontwerp-peilbesluit Nieuwegein? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider van het waterschap, Astrid de Boer-Riebel, tel. 06-11614710, e-mail: boer.as@hdsr.nl.