Start inspraak ontwerp-peilbesluit Nieuwegein en inloopochtend

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden houdt op vrijdag 1 november 2013 een inloopochtend over het ontwerp-peilbesluit voor Nieuwegein. In dit ontwerp staan onder meer (herziene) peilbesluiten voor het stedelijk gebied van Nieuwegein: Plettenburg, Oudegein en Nieuwegein West. In een peilbesluit legt het waterschap de waterpeilen in een bepaald gebied vast. Op het ontwerp-peilbesluit is inspraak mogelijk van 17 oktober tot en met 28 november 2013.

Inloopochtend

De inloopochtend op vrijdag 1 november 2013 is in het waterschapskantoor, Poldermolen 2 in Houten. Tussen 9.00 en 12.30 uur kunt u het ontwerp-peilbesluit inzien, vragen stellen of direct uw inspraakreactie geven. Daarna is het nog mogelijk in te spreken tot en met 28 november 2013.

Vaststellen huidige praktijkpeilen

De huidige praktijkpeilen worden opnieuw vastgesteld. Daardoor verandert er weinig tot niets ten opzichte van de huidige situatie. Alleen in Park Oudegein wordt het waterpeil bij het gemaal nabij de tennisbaan, aangepast. Dit betekent dat het waterpeil met 10 cm wordt verlaagd naar het oorspronkelijke peil van NAP -0,35 m. Deze verlaging wordt trapsgewijs uitgevoerd, zodat bomen voldoende tijd hebben om hun wortels te laten groeien.

Samenwerking met Begeleidingsgroep

Om een peilbesluit op te stellen, waarmee alle gebruiksfuncties uit de voeten kunnen, is samenwerking essentieel. Daarom heeft een begeleidingsgroep het waterschap geadviseerd over de aanpak. Deelnemers aan de begeleidingsgroep zijn: het waterschap, de gemeente Nieuwegein, de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en Vitens.

Inzien stukken

De stukken liggen ter inzage bij het kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2 te Houten, elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur. Ook kunt u de stukken inzien bij het gemeentehuis van Nieuwegein, Stadsplein 1 in Nieuwegein; elke werkdag van 08.30 tot 13.00 uur en op woensdag tot 20.00 uur, tel. 14 030.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Astrid de Boer-Riebel, tel. (030) 634 57 00, e-mail boer.as@hdsr.nl.