Gedeeltelijke herziening peilbesluit tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal

Het waterschap gaat het peilbesluit ’Tussen Kromme Rijn en Amsterdam Rijnkanaal’ gedeeltelijk herzien. Dit is nodig in verband met geplande nieuwbouw in Werkhoven op het perceel dat bekend staat als ’t Landje van Kemp. Het peilbesluit voor het gebied ’Tussen Kromme Rijn en Amsterdam Rijnkanaal’ is in 2008 vastgesteld. De herziening is in nauw overleg met gemeente, omwonenden en Dorpsraad Werkhoven tot stand gekomen.

Aanpassing noodzakelijk

Reden voor deze herziening is de bestemmingswijziging van ’t Landje van Kemp. Momenteel heeft het perceel de bestemming ‘groen’. In verband met de geplande nieuwbouw krijgt dit perceel in de toekomst de functie ‘bebouwd’. Verder is geconstateerd dat de peilgebiedsgrens en het peil in de kern Werkhoven in de praktijk afwijken van de gegevens die in het geldend peilbesluit staan. Daarom is aanpassing noodzakelijk.

Wat betekent dit voor u

Bij deze gedeeltelijke herziening worden de oppervlaktewaterpeilen die momenteel in de praktijk in de sloten worden gehanteerd, formeel vastgelegd. Feitelijk veranderen de waterpeilen in de sloten dus niet, alleen wordt de huidige situatie nu vastgelegd in het peilbesluit.

Inspraak

Op dit ontwerp is inspraak mogelijk. De ontwerp-partiële herziening ligt tot en met 30 oktober 2014 ter inzage in het:

  • kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2, Houten, elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur;
  • gemeentehuis van Bunnik, Singelpark 1, Odijk, maandag t/m woensdag van 08.30 tot 17.00 uur, donderdag van 08.30 tot 20.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Inspraakreactie indienen

Tijdens de inzageperiode kunt u, als belanghebbende, een inspraakreactie indienen op het ontwerp van de partiële herziening. Uw schriftelijke reactie kunt u richten aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten. Het college van het waterschap informeert iedereen die inspreekt over hoe de inspraakreactie in de partiële herziening wordt verwerkt.

Wat is een peilbesluit?

In een peilbesluit legt het waterschap de waterpeilen vast van een begrensd gebied. Het opstellen van een peilbesluit is een wettelijke verplichting. Ook heeft het waterschap een inspanningsverplichting om het vastgestelde peil te handhaven. Een partiële herziening, is een gedeeltelijke (tussentijdse) herziening van de peilen in een gebied dat onder het geldende peilbesluit valt. Bij een partiële herziening is de procedure hetzelfde als bij het opstellen van een peilbesluit.

Waarom een peilbesluit?

In een peilbesluit wordt juridisch vastgelegd wat de waterpeilen in de watergangen van het betreffende gebied zijn, welk peilbeheer er wordt gevoerd en op welke wijze de peilen worden gehandhaafd. Op een (ontwerp)peilbesluit is inspraak mogelijk. Het waterschap herziet de peilbesluiten eens in de tien jaar, omdat er in tien jaar veel kan veranderen in een gebied. Het huidige peilbesluit dateert uit 2008.

Gebruiksfuncties uitgangspunt

Bij het opstellen van een peilbesluit zijn de gebruiksfuncties in een gebied het uitgangspunt; bijvoorbeeld landbouw, natuur en bebouwing. Deze gebruiksfuncties stellen verschillende eisen aan de hoogte van het waterpeil. De doelstelling van het waterschap is een waterhuishouding te realiseren, waarbij alle functies zo goed mogelijk worden bediend.