Realisatie bufferzone Achttienhoven

De polder Achttienhoven is een open veenweidegebied met landbouwpercelen en natuurgebieden. De polder wordt in het noorden begrensd door natuurgebied De Haeck en in het zuiden door het riviertje De Meije.

Waarom gaan we dit doen?

Vanuit natuurgebied de Haeck stroomt permanent grondwater naar polder Achttienhoven. Met de inrichting van een hydrologische bufferzone voorkomen we extra wegzijging vanuit De Haeck, waardoor extra verdroging in De Haeck wordt tegengegaan. 
Voordeel is ook dat de agrarische polder niet wordt belast met extra water, waardoor de bergingscapaciteit op orde blijft.

Wat gaan we doen?

Voor de realisatie van de bufferstrook zijn verschillende werkzaamheden nodig. Het waterschap gaat een nieuw hoofdwatergang aanleggen langs het bebouwingslint van de Bosweg. De bestaande hoofdwatergang langs de zuidkant van de Bosweg, wordt als de nieuwe watergang er is, een polderwatergang met een hoger peil. Ook gaan we gronddammen aanleggen, duikers verwijderen en bestaande dammen dichtzetten. Zo sluiten we de bufferzone hydrologisch af van de rest van de polder.

De bufferzone wordt 75 meter breed en krijgt een eigen waterhuishouding.

Wie voert het werk uit?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf Schep BV uit Montfoort.

Projectkaart

Op deze kaart is te zien waar de bufferzones zich gaan bevinden.

Contact

Watergebiedsplan Zegveld en Oud-Kamerik

De realisatie van de bufferstrook is een van de projecten van het watergebiedsplan Zegveld en Oud-Kamerik.

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

Ter voorbereiding op het project is er een projectplan geschreven. Het projectplan is op 5 juni 2018 definitief vastgesteld.

De uitvoering van de werkzaamheden start in september 2020.

Het project is klaar in januari 2021.