Verbeteren Lopikerweteringkade-zuid

Eén van de kerntaken van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is het op orde houden van de waterkeringen, waaronder de Lopikerweteringkade tussen Schoonhoven en IJsselstein. Deze kade, aan de zuidzijde van de Lopikerwetering, is in 2014 getoetst.

Wat gaan wij doen?

De geplande werkzaamheden bestaan uit het ophogen van de kade, het dempen van sloten en het verhogen van de stevigheid van de kade door het aanbrengen van damwanden of houten palenrijen in het buitentalud en het kappen van afgekeurde bomen. Bij de keuze van de maatregelen om de kade te verbeteren is er rekening gehouden met de aanwezige landschappelijke, natuurlijke, cultuurhistorische en archeologische (LNCA) waarden van het gebied. Ook zijn er met de gemeente afspraken gemaakt over het terugplaatsen van bomen.

Waarom gaan wij dit doen?

De kade bleek niet overal te voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen en moet verbeterd worden. Daarom is het waterschap begonnen met het zoeken naar oplossingen om de kade te verbeteren. Alhoewel er zelden hoge waterstanden optreden in de Lopikerwetering, is het wel van belang dat de kade hoog en sterk genoeg is.

Wat is onze werkwijze?

Vanwege de smalle breedte van de kade wordende werkzaamheden zoveel mogelijk vanuit aangrenzende (weiland)percelen uitgevoerd. Voorafgaand aan de werkzaamheden heeft het waterschap al contact gezocht met de desbetreffende perceeleigenaren.

De insteek van de gekozen oplossing is het minimaliseren van de benodigde ingrepen aan de kade, gezien de overlast en kosten die hierbij komen kijken. Hoeveel overlast er tijdens de uitvoering zal zijn, is nu nog niet duidelijk. Mogelijk zijn sommige percelen tijdelijk slechter bereikbaar en is er enige geluidsoverlast.

Inmeten schadegevoelige gebouwen

Het waterschap laat voor de start van de werkzaamheden een aantal woningen langs de locaties waar maatregelen nodig zijn, inmeten. Het gaat dan om schadegevoelige gebouwen die op korte afstand van de damwand staan. Om eventuele schade achteraf objectief en duidelijk vast te kunnen stellen, wordt op kosten van waterschap vooraf een opname van de bouwkundige staat van deze gebouwen gemaakt. Ook plaatst de aannemer op verzoek van het waterschap trillingsmeters op de schadegevoelige gebouwen. Mochten de trillingen tijdens de uitvoering groter zijn dan de vastgestelde maximumwaarden, dan wordt de uitvoeringsmethode aangepast.

Kappen van bomen

Bomen op de kruin en in het talud van de kade kunnen de stabiliteit van de dijk in gevaar brengen. Als een boom omvalt, kan een gat in de kering ontstaan door de kuil van de wortels. En een gat in de kering kan het begin zijn van een dijkdoorbraak. Ook worden er bomen gekapt als dat nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Aan de zuidkant van de Lopikerweteringkade staan een hoop bomen, veelal op de kruin of op de bovenste helft van het talud, welke met hun gewicht een negatieve invloed kunnen hebben op de stabiliteit. Om bewuste keuzes te kunnen maken over de kap of het behoud van de boom, heeft HDSR elke boom langs de Lopikerweteringkade beoordeeld.

Het overgrote deel van de bestaande bomen zijn goedgekeurd en blijven staan. Het kleine aantal bomen die een veiligheidsrisico vormen worden geknot of gekapt. Ook worden er bomen gekapt als dat nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden. In overleg met de gemeente en de perceeleigenaren wordt bepaald welk soort boom geplant kan worden en op welke locatie.

Mogelijke overlast omgeving

De insteek van de gekozen oplossing is het minimaliseren van de benodigde ingrepen aan de kade, gezien de overlast en kosten die hierbij komen kijken. Hoeveel overlast er tijdens de uitvoering zal zijn, is nu nog niet duidelijk. Mogelijk zijn sommige percelen tijdelijk slechter bereikbaar en is er enige geluidsoverlast.

Wie voert het werk uit?

HDSR heeft een bestek opgesteld, waarop verschillende aannemers hebben gereageerd. De aannemers zijn beoordeeld op verschillende punten, waaronder de bereikbaarheid van de omgeving en hoe de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt wordt. Uiteindelijk is er gekozen voor de aannemer Van Oostrum Westbroek B.V. uit Westbroek. Van Oostrum Westbroek B.V. haalde een hoge score op het gebied van communicatie en het zoveel mogelijk beperken van de overlast voor de omgeving.

De aannemer vraagt vergunningen aan die nodig zijn tijdens de uitvoering van het werk. Denk hierbij aan vergunningen voor wegafsluitingen, transportroutes en bereikbaarheid. De aannemer informeert voorafgaand aan de start van het werk de omgeving.

Samen met de gemeente Lopik

Gelijktijdig wil de gemeente Lopik het fietspad verbeteren tussen IJsselstein en Schoonhoven. Het traject van de kering en het fietspad is bijna overal dezelfde. Om overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken, werken het waterschap en de gemeente Lopik samen. Daarom hebben de bestuurders van het waterschap en de gemeente een samenwerkingsovereenkomst getekend. Waar we samen het fietspad kunnen aanpakken en de waterkering kunnen verbeteren, doen we dat. Dit kan overlast beperken en kosten besparen. Daarnaast zijn er trajecten waar de gemeente het fietspad gaat verbeteren, maar het waterschap geen opgave heeft en andersom. Ook op deze trajecten stemmen het waterschap en de gemeente het werk op elkaar af.

Kaartje toetsing kade Lopikerwetering

Een kaartje met de kaden langs Rijn, IJssel, Vlist en Lopikerwetering die door het waterschap zijn getoetst.

Contact

default-dummy
Ane Sybesma
Omgevingsmanager

Terugblik informatieavond 2 maart 2020

Op 2 maart 2020 was er een informatieavond over de kadeverbetering langs de Lopikerwetering zuid. Het waterschap heeft een toelichting gegeven op het ontwerp van de nieuwe kade. Ook zijn de belangrijke uitgangspunten, zoals het verbeteren van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid, besproken. De werkzaamheden worden uitgevoerd op verschillende gedeeltes tussen de Zijdeweg en Cabauwsekade 90. De maatregelen zijn vastgelegd in het projectplan.

De planning

De projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

Op basis van het vastgestelde Projectplan en resultaten uit de onderzoeken is het ontwerp van de dijk en de wijze waarop dat plaatsvindt verder uitgewerkt.

De uitvoering van de werkzaamheden staan gepland vanaf half mei. Waar en hoe er op welk tijdstip gewerkt gaat worden, wordt bepaald door Van Oostrum Westbroek B.V. De exacte planning zal tijdig naar de bewoners gecommuniceerd worden.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden afgerond. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.