Revisie hoogwatervoorzienig Dorp Benschop

Laatst gepubliceerd op 12 juli 2021

In de Lopikerwaard is rondom bijna alle schadegevoelige bebouwing een hoogwatervoorziening aanwezig. In de watergangen binnen een hoogwatervoorziening wordt een op de bebouwing afgestemd waterpeil gehanteerd. De hoogwatervoorzieningen zijn in de periode 1985 – 1990 ingericht door de ruilverkavelingscommissie. Dit maakte een peilverlaging in de achterliggende polder mogelijk.

Wat gaan we doen?

Vanaf 2009 heeft het waterschap al groot onderhoud laten uitvoeren aan de hoogwatervoorzieningen langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel tussen Haastrecht en IJsselstein en langs de Lopikerwetering, de Benschopperwetering, de Polsbroekervoorwetering en de  Cabauwsekade. Dit jaar is de hoogwatervoorziening langs de Langs de Dorp in Benschop aan de beurt. Het traject bevindt zich tussen de Provincialeweg (N210) en de Enschedeweg. Om dit te realiseren worden er overstortduikers geplaatst, worden de duikers die aanwezig zijn hersteld en gemarkeerd. Daarnaast worden de ongewenste en/of overbodige doorspoelduikers verwijderd. Het waterschap zal op ongeveer 42 verschillende locaties werkzaamheden uitvoeren.

Waarom gaan we dit doen?

Overstortduikers aanbrengen

In de hoogwatervoorziening liggen door verschillende percelen lange duikers. De overstortduikers worden aangebracht zodat het water afgevoerd kan worden naar de achtergelegen polder. Dit gebeurt wanneer het waterpeil te snel stijgt door hevige neerslag. Als gevolg van klimaatverandering houdt het waterschap in de toekomst rekening met hevigere buien. Deze overstortduikers worden aan de bovenstroomse zijde opgenomen in een damwandscherm. Hiermee wordt voorkomen dat de duiker kan verzakken. Om de kans op wateroverlast in de hoogwatervoorziening te verminderen, worden er op een aantal kwetsbare plaatsen overstortduikers aangelegd. Deze overstortduikers staan onder normale omstandigheden droog.

Herstellen en markeren duikers

Een groot deel van de duikers in de hoogwatervoorziening zijn aan de in- en uitstroomzijde beschadigd. Deze duikers zullen, waar nodig, aan de uiteinden hersteld worden en voorzien worden van een paalmarkering. Door een markering te plaatsen verkleinen wij het risico dat de duikers opnieuw beschadigd raken bij het uitvoeren van sloot- en maaiwerk. Daarnaast zullen we de duikers laten doorspuiten om de doorstroming te waarborgen.

Het verwijderen van ongewenste en/of overbodige doorspoelduikers

Tijdens een inventarisatie hebben we geconstateerd dat op verschillende locaties eigenaren op eigen initiatief een doorspoelduiker hebben aangelegd, of dat bestaande duikers overbodig zijn geraakt. Dit leidt ertoe dat het poldergemaal onnodig veel draait en dat veel meer water ingelaten moet worden, dan voor het peilbeheer noodzakelijk is. Daarnaast kan het waterpeil dus beïnvloed worden door derden. Het waterschap zal daarom de betreffende doorspoelduikers verwijderen en deze dammen weer goed waterdicht maken.

Wat is onze werkwijze?

Op dit moment is nog niet bekend hoe de aannemer de werkzaamheden gaat uitgevoerd. Zodra deze informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.

Wie voert het werkt uit?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Schimmel Oudewater b.v.

Overzichtskaart van het gebied

Overzichtstekening van de werkzaamheden. De locaties waar werkzaamheden gaan plaatsvinden zijn genummerd.

Op dezekaart is te zien waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Elke locatie heeft een eigen nummer.

Contact

Jan Pul
Jan Pul
Gebiedsbeheerder IJssel

Wat is een hoogwatervoorziening?

Een hoogwatervoorziening bestaat uit een stelsel van watergangen verbonden met duikers. De aanvoer van water vindt plaats door een inlaat en het waterpeil wordt geregeld met een stuw en/of een stuwende duiker. De watergangen in de hoogwatervoorziening langs de Benedeneind-Zuidzijde zijn door middel van inlaatduikers verbonden met de Benschopperwetering. De hoogwatervoorziening bestaat uit een aantal peilgebieden met verschillende waterpeilen. Elk peilgebied heeft een eigen wateraanvoer en
–afvoer naar de polder. Het waterpeil in de hoogwatervoorziening is afhankelijk van het waterpeil in de Benschopperwetering. Dit waterpeil wordt onder andere geregeld door de stuw en het opvoergemaal ’t Hazepad.

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

De werkzaamheden starten in augustus 2021

De verwachting is dat het project eind oktober 2021 wordt afgerond.