Kade zuidkant Lopikerwetering verbeterd

Eén van de kerntaken van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is het op orde houden van de waterkeringen, waaronder de Lopikerweteringkade tussen Uitweg en Schoonhoven. Deze kade, aan de zuidzijde van de Lopikerwetering, voldeed niet meer aan de normen. Daarom is de kade verbeterd. Het werk is halverwege februari 2021 afgerond.

Wat hebben wij gedaan?

We hebben de kade opgehoogd en sloten gedempt. De stevigheid van de kade is verbeterd door houten palenrijen in het buitentalud te plaatsen. Ook zijn er afgekeurde bomen gekapt. Bij de keuze van de materialen is rekening gehouden met de aanwezige landschappelijke, natuurlijke, cultuurhistorische en archeologische  waarden van het gebied. Ook zijn er met de gemeente afspraken gemaakt over het terugplaatsen van bomen.

Waarom hebben wij dit gedaan?

De kade bleek niet overal te voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen en moest verbeterd worden. Alhoewel er zelden hoge waterstanden optreden in de Lopikerwetering, is het wel van belang dat de kade hoog en sterk genoeg is.

Wat was onze werkwijze?

Vanwege de smalle breedte van de kade zijn de werkzaamheden zoveel mogelijk vanuit aangrenzende (weiland)percelen uitgevoerd. Voorafgaand aan de werkzaamheden had het waterschap al contact gezocht met de desbetreffende perceeleigenaren.

Kappen van bomen

Het overgrote deel van de bomen die er stonden, zijn goedgekeurd en bleven staan. Het kleine aantal bomen dat een veiligheidsrisico vormde zijn geknot of gekapt. In overleg met de gemeente en de perceeleigenaren is bepaald waar welke soort boom terug geplant kon worden.

Samen met de gemeente Lopik

Gelijktijdig heeft de gemeente Lopik het fietspad verbeterd tussen IJsselstein en Schoonhoven.

Kaartje toetsing kade Lopikerwetering

Een kaartje met de kaden langs Rijn, IJssel, Vlist en Lopikerwetering die door het waterschap zijn getoetst.

Contact

default-dummy
Ane Sybesma
Omgevingsmanager

De planning

De projectplanning was onderverdeeld in verschillende fases.

Op basis van het vastgestelde Projectplan en resultaten uit de onderzoeken is het ontwerp van de dijk en de wijze waarop dat plaatsvindt verder uitgewerkt.

De uitvoering van de werkzaamheden staan gepland vanaf half mei. Waar en hoe er op welk tijdstip gewerkt gaat worden, wordt bepaald door Van Oostrum Westbroek B.V. De exacte planning zal tijdig naar de bewoners gecommuniceerd worden.

De werkzaamheden zijn half februari 2021 afgerond.