De Lopikerwaardroute

Een van de aanvoerroutes van de KWA (Klimaatbestendige Wateraanvoer) loopt door de Lopikerwaard. Bij gemaal De Koekoek kan extra water worden ingelaten vanuit de Lek. Via de Lopikerwaard wordt dit water doorgevoerd naar gemaal Keulevaart. Dit gemaal pompt het water naar de Gekanaliseerde Hollandse IJssel. Om de capaciteit van deze route te vergroten zijn verschillende ingrepen in het watersysteem nodig. De capaciteit moet vergroot worden naar een robuuste 5,6 m3/s.

In maart 2018 is een voorkeursvariant vastgesteld. Deze variant is sindsdien in detail uitgewerkt zodat we nu precies weten waar langs de route welke maatregelen nodig zijn. Op deze pagina leest u meer over de maatregelen die nodig zijn in de Lopikerwaard. Meer informatie over de maatregelen die nodig zijn in Polsbroek, een flessenhals in de aanvoerroute, vindt u op pagina over Polsbroek.

Presentatie van de maatregelen

Presentatie Lopikerwaard op YouTube

Omgevingsmanager Miriam Duijkers legt in deze presentatie uit welke maatregelen waar nodig zijn in de Lopikerwaard.

Knooppunt Polsbroek

Polsbroek is een flessenhals in de Lopikerwaardroute. Hier komen verschillende watergangen bij elkaar.  Smalle watergangen, twee stuwen en een nauwe duiker onder de provinciale weg zorgen ervoor dat het knooppunt een knelpunt vormt in de waterroute.

Waterdoorvoer vergroten

Het waterschap gaat verschillende maatregelen uitvoeren om de waterdoorvoer te vergroten. Hierbij wordt ook meteen de waterafvoer van de Vlist verbeterd, door deze aan te sluiten op de maalvliet van gemaal de Koekoek.

Waar staan we nu?

De maatwerkvariant (voorkeursalternatief, 2018) bestond uit een combinatie van maatregelen: verbreden, verdiepen, isoleren en tijdelijk extra peilstijging accepteren langs de bestaande aanvoerroute van de KWA (Klimaatbestendige Wateraanvoer).

Hydrologisch model

De afgelopen jaren zijn er nadere onderzoeken uitgevoerd naar het opbarstrisico van de bodem, de watergangen zijn in 3D ingemeten en tijdens de inzet van de KWA (Klimaatbestendige Wateraanvoer) in 2018 heeft er een meetcampagne plaats gevonden. De resultaten zijn verwerkt in een hydrologisch model. Met dit model is het mogelijk de  maatregelen door te rekenen. Naast deze analyses zijn gesprekken gevoerd met medeoverheden, de klankbordgroep en overige belanghebbenden. Ook is er nader onderzocht welke flora en fauna voorkomen langs de route.

Gedetailleerd beeld welke maatregelen waar nodig zijn

De input uit de gesprekken én het aangescherpte model hebben geleid tot een gedetailleerd beeld welke maatregelen waar langs de route nodig zijn om de capaciteitsvergroting te realiseren. Ook is nu duidelijk dat we op twee punten af moeten wijken van de maatwerkvariant:

  • op twee delen van het traject moeten we de extra capaciteitsuitbreiding (deels) realiseren in de polder door middel van twee parallelle watergangen.
  • de deelmaatregel 'isoleren' vervalt. Uit onderzoek blijkt deze maatregel minder doelmatig dan eerder gedacht. Het accepteren van een maximale peilstijging tijdens inzet van de KWA (Klimaatbestendige Wateraanvoer), van tien centimeter voor de achterliggende polder, is doelmatiger.

Redenen voor de aanpassingen zijn onder meer dat er minder agrarische grond nodig is, natuur- en landschappelijke waarden bewaard blijven en de kosten lager zijn.

De Klankbordgroep Lopikerwaard

De klankbordgroep bestaat uit inwoners uit de Lopikerwaard, vertegenwoordigers van belangenorganisaties zoals de LTO en een medewerker van de gemeente Lopik. De rol van de klankbordgroep is:

  • wensen en ideeën uit het gebied aangeven
  • alternatieven voordragen
  • reageren op onderzoeken en uitwerkingen.

De afgelopen jaren in vogelvlucht

Vanaf 2016 zijn verschillende pakketten van maatregelen (varianten) gemaakt en uitgewerkt. In de jaren daarna zijn verschillende onderzoeken, proeven en gesprekken gevoerd.

Vervolgproces

Komend najaar starten de gesprekken over de verwerving van grond met de grondeigenaren. Met de gemeente en provincies gaan we dit najaar in gesprek om de aanvraag van vergunningen voor te bereiden. De kennis van de klankbordgroep Lopikerwaard, is voor het waterschap zeer waardevol en heeft geholpen om realistische en haalbare plannen op te kunnen stellen. Ook in de volgende fases, tijdens het projectplan en de uitvoering zullen we hen nauw betrekken.

Projectplan: najaar 2021 inspraak

De plannen worden verder uitgewerkt en beschreven in een projectplan. Het ontwerpprojectplan komt naar verwachting in het najaar 2021 in de inspraak. Tijdens deze inspraakperiode organiseren we opnieuw een informatieavond.

Planning werkzaamheden

De start van de werkzaamheden is voorzien in het najaar van 2022 en duurt tot het eind van 2023.

Ja, ik wil graag op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen langs de Lopikerwaardroute en de Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige Wateraanvoer? Geef dan uw gegevens aan ons door:

Contact

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met omgevingsmanager Miriam Duijkers: 06-11614726 of miriam.duijkers@hdsr.nl