De Leidsche Rijn - Oude Rijnroute

Een van de wateraanvoerroutes is de route via de Leidsche en Oude Rijn. Via deze route wordt water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Enkele Wiericke naar Bodegraven aangevoerd. Aan en nabij deze route zijn verschillende maatregelen nodig. Het lokaal ophogen oevers bij Harmelen, het plaatsen van een inlaat (een waterstaatkundig kunstwerk, dat in de waterkering is gelegen en dat bedoeld is om (vers) water in de polder te laten) bij gemaal Haarrijn en het vervangen bruggen nabij Fort Wierickerschans in NIeuwerbrug.

De maatregelen op een rij

Autobrug die vervangen moet worden

Autobrug die vervangen moet worden

Bruggen in Nieuwerbrug: een flessehals in de route

Bij inzet van de KWA voert het waterschap via de Enkele Wiericke water aan van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel naar de Oude Rijn. Bij de plek waar de Enkele Wiericke uitkomt in de Oude Rijn liggen twee bruggen over de Enkele Wiericke. De bruggen vormen een knelpunt in de route, omdat ter plekke onvoldoende water doorgevoerd kan worden. Het waterschap wil de twee bruggen, de fiets- en de autobrug, vervangen.

Online presentatie plannen bruggen in Nieuwerbrug

Het waterschap wil de twee bruggen in de Enkele Wiericke bij Nieuwerbrug vervangen. De plannen hiervoor zijn beschreven in een ontwerp-projectplan. Als alternatief voor de geplande inloopavond die was gepland op 23 maart, kunt u een online presentatie bekijken over de plannen en de impact ervan op de omgeving.

Plaatsen inlaat bij gemaal Haarrijn

Het waterschap gaat een waterinlaat aanleggen bij gemaal Haarrijn. Voordeel van deze inlaat is dat het water dat hierdoor ingelaten wordt, rechtstreeks uit het Amsterdam-Rijnkanaal komt. Tijdens de inzet van de KWA (Klimaatbestendige WaterAanvoer) is het peilbeheer van deze polder niet meer afhankelijk van water uit de Leidsche Rijn. Dat water is immers nodig om West-Nederland van water te voorzien.

Lokaal ophogen oevers bij Harmelen

Als de KWA (Klimaatbestendige WaterAanvoer) in werking is, pompt gemaal De Aanvoerder water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal in de Leidsche Rijn. Om voldoende water richting Bodegraven te kunnen aanvoeren moet het waterschap voldoende hoogteverschil creeëren tussen het begin van de route bij De Meern (Utrecht) en Bodegraven. Dit gecreeëerde hoogteverschil zorgt voor hogere waterstanden en een grotere stroomsnelheid.

Waar zijn verbeteringen nodig?

De oevers langs de Leidsche en Oude Rijn moeten deze peilen en stroomsnelheden wel aankunnen. Het waterschap heeft uitgezocht op welke plekken verbeteringen nodig zijn. De oever en/of beschoeiing is op een paar plekken te laag. Tijdens de inzet van de KWA (Klimaatbestendige WaterAanvoer) kan op deze plekken wateroverlast optreden. Deze overlast houdt in dat water uit de rivier door golfslag over beschoeiingen heen kan stromen en/of dat het terrein grenzend aan de rivier langdurig drassig kan worden.

Ophoging oevers

Om deze overlast in de toekomst te voorkomen zal de oever op verschillende plaatsen worden opgehoogd. In een deel van Harmelen zal het waterschap het ophogen van de oever combineren met het ophogen van de dijk langs de Leidsche en Oude Rijn.

Ja, ik wil graag op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen langs de Leidsche Rijn en Oude Rijnroute én de Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige Wateraanvoer? Geef dan uw gegevens aan ons door:

Contact

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met omgevingsmanager Martijn Oosting: 06-20294006 of martijnoosting@hdsr.nl