Vergroten doorstroming Doorslagsluis

Het water dat vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal naar de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel wordt aangevoerd, stroomt eerst door de Doorslag in Nieuwegein.

In de Doorslag ligt de Doorslagsluis, een historisch sluisje, dat al een tijd niet meer in gebruik is. De sluis vormt wel een knelpunt in de aanvoerroute.

Het waterschap onderzoekt verschillende opties om de doorvoercapaciteit rond de Doorslagsluis te vergroten, zodat er voldoende water doorheen kan zonder al te veel opstuwing.

De Doorslagsluis

Sluis in de Doorslag

Afwegen van oplossingen

Bij het vinden van een oplossing houdt het waterschap rekening met verschillende aspecten: de technische haalbaarheid, de cultuurhistorische waarde, potentiele overlast voor de omgeving, ruimtelijke interactie met andere ontwikkelingen én de kosten.

Begin 2019 is op grond van een uitgebreide analyse geconcludeerd dat een oplossing buiten de Doorslag (omleidingsroute rond het terrein van het fabriekscomplex van Henkel) niet realistisch is.

De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar een variant met een ‘bypass’ direct naast de sluis. Deze bypass zou bestaan een grote koker onder de Herenstraat. In overleg met de omgeving, belangenorganisaties en de gemeente is ook deze variant afgevallen. Een belangrijke reden was de ondergrondse ruimtelijke impact. Onder de Herenstraat liggen veel kabels en leidingen en nieuwe ontwikkelingen in de omgeving kunnen vragen om extra kabels en leidingen. Ook de hinder voor de omgeving tijdens de aanleg en mogelijke schade aan bebouwing speelden mee in de afweging.

Meest kansrijke oplossing samen met omgeving

Op dit moment (januari 2021) werkt het waterschap de laatste variant, een oplossing met maatregelen aan de sluis zelf, verder uit.

Het plan is om de sluishoofden en bruggenhoofd te ontmantelen en de vrijkomende plekken in de kademuur een cultuurhistorische uitstraling te geven.

In overleg met de gemeente Nieuwegein en andere belanghebbenden onderzoekt het waterschap in hoeverre het  haalbaar is dat – boven water – ook de contouren van de sluishoofden en het brughoofd terugkomen (dus ‘zwevend’ boven het water). Dit geldt ook voor de manier waarop kenmerkende elementen van de sluis, zoals het sluisrad en het hekwerk, op een of andere manier terug kunnen komen in het ontwerp.
Het lijkt mogelijk om bestaand materiaal (zoals het de natuurstenen hoeken en de elementen op de sluis) waar mogelijk terug te laten keren. Maar niet alles verkeert in een dermate goede staat dat het hergebruikt kan worden. Bovendien zullen functionele onderdelen als de remmingswerken voor schepen  moeten worden uitgevoerd in duurzamer materiaal dan het huidige hout.

20200518_092648

Planning

De planning is om in het voorjaar van 2021 een besluit te nemen over de variant.

De uitvoering van de werkzaamheden start waarschijnlijk in het najaar van 2022 en duurt een half jaar.

Wilt u meer weten?

Martijn Oosting
Omgevingsmanager