Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige Wateraanvoer


De beschikbaarheid van voldoende zoetwater lijkt in een land als Nederland geen vraagstuk. Toch is er tijdens extreem droge periodes en lage afvoeren van de grote rivieren, in West-Nederland niet overal voldoende zoetwater beschikbaar. Dit is het gevolg van verzilting van de Hollandse IJssel. De Klimaatbestendige WaterAanvoer (KWA), in het gebied van De Stichtse Rijnlanden, biedt hiervoor gezamenlijk een oplossing. Vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek kan extra zoetwater naar West-Nederland aangevoerd worden.

Op dit moment is ongeveer eens in de acht jaar behoefte aan extra zoetwater op deze wijze. Door klimaatverandering en sociaal-economische veranderingen neemt deze behoefte toe en zal de aanvoerroute vaker ingezet worden. Om dat extra water aan te kunnen voeren is capaciteitsuitbreiding van de Klimaatbestendige WaterAanvoer (KWA) nodig. Ons waterschap en hoogheemraadschap van Rijnland werken samen aan dit project, dat onderdeel is van het Deltaprogramma Zoet water.

Actueel

Contact

Martijn Oosting
Omgevingsmanager

Op de kaart

De maatregelen vinden plaats langs drie routes: De Lopikerwaardroute incl. Polsbroek, Route Leidsche Rijn / Oude Rijn incl. Enkele Wiericke, Gekanaliseerde Hollandsche IJsselroute

Het project bestaat uit drie routes:

  • De Lopikerwaardroute inclusief Polsbroek (de oranje route op de kaart)
  • Route Leidsche Rijn/Oude Rijn inclusief Enkele Wiericke (de paarse route op de kaart)
  • Gekanaliseerde Hollandsche IJsselroute (de blauwe route op de kaart)

De maatregelen langs de routes

De Lopikerwaardroute inclusief Polsbroek

Route Leidsche Rijn / Oude Rijn inclusief Enkele Wiericke

Gekanaliseerde Hollandsche IJsselroute

In beeld: nut en noodzaak van de KWA+

Waarom heeft West-Nederland in (zeer) droge perioden behoefte aan aanvoer van zoet water vanuit het midden van het land? Deze animatie brengt dit helder in beeld.

De Lopikerwaardroute in beeld

Eén van de waterroutes om West Nederland in tijden van extreme droogte van extra zoetwater te voorzien, loopt door de Lopikerwaard. Door de klimaatverandering, moet er in de toekomst via deze route meer dan twee keer zoveel water worden aangevoerd. Wat betekent dat voor (de inwoners van) dit gebied? Gebiedsmanager Mathijs van de Griendt van het waterschap geeft uitleg.

Verdubbeling wateraanvoer

In de film is sprake van een wateraanvoer van 2.500 liter water per seconde die de komende tijd verdubbeld gaat worden. Deze hoeveelheid water is exclusief de eigen watervraag: het water dat nodig is om in de waterbehoefte van alle gebruikers in het gebied van De Stichtse Rijnlanden te voorzien.