Natuurvriendelijke oever Houtense Wetering

Het waterschap wil de waterkwaliteit en de ecologische kwaliteit in de Houtense Wetering verbeteren door de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Via een projectplanprocedure is inspraak mogelijk geweest.

Wat is onze werkwijze?

Het projectplan heeft ter inzage gelegen. Betrokken eigenaren of omwonenden zijn persoonlijk geïnformeerd over de procedure. Gedurende deze periode is er één zienswijze ingediend. 
Hierna heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden het definitieve projectplan vastgesteld.

Subsidie

POP3

De natuurvriendelijke oever is mede gefinancierd met een EU/POP 3 subsidie

Projectkaart

Inrichtingsplan NVO

Op deze kaart is te zien waar de oever wordt aangelegd.

Contact

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

Eerst is er een ontwerp-projectplan opgesteld. Deze heeft ter inzage gelegen van 3 juni tot en met 15 juli 2019.

Op 27 augustus is het definitieve projectplan vastgesteld.

Naar verwachting start de uitvoering in de eerste maanden van 2021.

De verwachting is dat het project in maart 2021 wordt afgerond.