Baggeren watergangen watergangen polder Heemstede

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden baggert in 2020 diverse watergangen in de polder Heemstede. Deze watergangen liggen in het buitengebied van gemeente Houten, grenzend aan de gemeente Nieuwegein.

Wat gaan wij doen?

Er wordt ca. 1.300 m³ baggerspecie verwijderd.

Waarom gaan we dit doen?

De te baggeren watergangen moeten zorgen voor een goede aan- en afvoer van water in de polder. Een dikke laag bagger op de bodem belemmert deze functie. Een ondiepe watergang kan minder water afvoeren. Bij hevige regenval kan dit tot overstromingen leiden.

Bagger ontstaat uit onder andere gevallen bladeren, plantenresten en zwerfvuil. Hierdoor worden watergangen steeds ondieper. Bovendien heeft de dunne laag water nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof. Dieren en planten kunnen er niet goed meer in leven en bij warm weer kan het water gaan stinken. Genoeg redenen voor het waterschap om in actie te komen.

Wat is onze werkwijze?

De baggerspecie wordt afgevoerd naar een externe verwerkingslocatie. Bij het baggeren wordt rekening gehouden met flora en fauna in en langs de watergangen. De oevers worden zoveel mogelijk gespaard. De  duikers in de polders worden opgeschoond en er wordt ook gebaggerd onder de bruggen. Tijdens het werk zal de aannemer zoveel mogelijk voorkomen dat er hinder voor de omgeving optreedt.

Wie voert het werk uit?

Aannemer De Heer Land en Water B.V. uit Polsbroek heeft de opdracht gekregen om de watergangen te baggeren.

Planning

Het baggeren van diverse watergangen in de polder Heemstede staat gepland voor 2020 of 2021.

De werkzaamheden worden in het 4e kwartaal van 2020 uitgevoerd.

De werkzaamheden worden in het 1e kwartaal van 2021 afgerond.