Verbreding Meijevliet en aanleg natuurvriendelijke oever

Het waterschap gaat de Meijevliet verbreden. Aan de westzijde van de Meijevliet komt een nieuwe natuurvriendelijke oever. Aanleiding voor de werkzaamheden is de renovatie van gemaal Meijepolder. Omdat de afvoercapaciteit van het gemaal is vergroot, is verbreding van de Meijevliet nodig. Het projectplan waarin de plannen staan beschreven, is op 16 juni 2020 definitief vastgesteld.

Wat gaan we doen?

De Meijevliet wordt verbreed tot aan de kruising waar stuw Weijland zit. Over deze lengte komt aan de westzijde een natuurvriendelijke oever (nvo). Om een groen/blauwe ader te realiseren wordt deze nvo verlengd, tot en met de Dwarswetering. Bij elkaar is de nieuwe oever zo'n 2,5 kilometer lang en daarmee robuust.

Waarom gaan we dit doen?

De verbreding van de Meijevliet en de aanleg van de nieuwe oever, is onderdeel van het in 2017 vastgestelde Raamwaterplan Bodegraven Noord. Binnen dit raamwaterplan staan verschillende  maatregelen om het watersysteem te verbeteren bij drogere, maar ook bij nattere perioden. Gemaal Meijepolder is inmiddels gerenoveerd en visvriendelijk gemaakt. Vanwege de grotere afvoercapaciteit van het gemaal is het nodig de Meijevliet te verbreden.

Wie gaat de werkzaamheden uitvoeren

Het waterschap werkt in dit project nauw samen met Natuurmonumenten en de particuliere eigenaren. De provincie Utrecht stelt subsidie beschikbaar om doelen vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen. De KRW is ingesteld om de ecologische kwaliteit van het water te verbeteren. Natuurvriendelijke oevers dragen hieraan bij.

Het gebied in beeld

De Meijevliet in de winter

Contact

Aandacht voor cultuurhistorie

Op de grens tussen de Noordzijderpolder en polder Weijland bevindt zich een historische kade. Uit kaartmateriaal blijkt dat deze kade dateert uit de periode van voor 1850.

De beide polders zijn in de middeleeuwen ontgonnen en behoren landschappelijk tot het cultuurhistorisch meest waardevolle deel van het Groene Hart. De polders behoren ook tot de grootste aaneengesloten polderlandschappen van het Groene Hart; nog altijd niet doorsneden door autowegen. Bij de werkzaamheden zal het waterschap de historische kade respecteren.

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

Het ontwerp-projectplan waarin de plannen beschreven staan, heeft tot en met 22 mei 2020 ter inzage gelegen. Op de plannen is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van de plannen.

Het projectplan is op 16 juni 2020 definitief vastgesteld.

De werkzaamheden starten vanaf augustus/september 2021.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden afgerond. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.