Inrichting natuurgebied Lange Weide

Laatst gepubliceerd op 4 april 2022

Drie gebieden in de polder Lange Weide worden aantrekkelijk gemaakt voor weidevogels, met kruiden- en faunarijk grasland en plas-dras-plekken. In een deel van het 44  ha grote gebied wordt het peilbeheer afgestemd op de natuurdoelstelling.

Wat gaan we doen?

In het voorjaar wordt in de natuurgebieden voortaan het regenwater langer vastgehouden, zodat er plas-dras ontstaat.

Om plas-dras gebieden te creëren is het nodig om hier en daar grond af te graven. De weggegraven grond, gebruiken we elders in het natuurgebied om dammen en peilscheidingen aan te brengen. Deze dammen zijn nodig om in de natuurgebieden een ander peil in te kunnen stellen dan in de aangrenzende polder.

Binnen de natuurgebieden wordt een ‘natuurlijk’ peilbeheer gevoerd. In en natte periode is de waterstand hoog, en in een droge perioden zakken de waterstanden uit. Pas als de waterstand echt te laag wordt, wordt water van buiten het gebied aangevoerd. In één gebied gebeurt dit met een watermolentje.

Het hogere waterpeil heeft geen gevolgen voor de omliggende (agrarische) gebieden; daar verandert het waterpeil niet.

Deze werkzaamheden in de polder worden uitgevoerd in opdracht van het waterschap. De provincie Zuid-Holland heeft (in het kader van SKNL) en subsidie verleend aan Staatsbosbeheer voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Waarom gaan we dit doen?

Sinds de zomer van 2021 valt Lange Weide onder de natuurprojecten van Gouwe Wiericke. Toen werd dit gebied onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De herinrichting van de drie gebieden past in de doelstelling van de NNN om de natuurgebieden in ons land met elkaar te verbinden.

Bijkomend voordeel van het hogere waterpeil is, dat de bodemdaling wordt beperkt. In 2019 is het peilbesluit al aangepast om deze waterstanden te kunnen regelen.

Wat is onze werkwijze?

De werkzaamheden bestaan vooral uit grond afgraven en het aanbrengen van de stuwen en inlaten waarmee het waterpeil wordt geregeld. Ook wordt er een aantal dammen en duikers aangelegd en verwijderd.

Als alles vlot verloopt, zijn alle aanpassingen klaar in september/oktober 2022.

Wie voert het werkt uit?

Op dit moment is de aannemer nog niet bekend. De uitvoering van de werkzaamheden gebeurt in opdracht van het waterschap.

Oude Hollandsche Waterlinie

Het hele gebied tussen de Enkele en Dubbele Wiericke is onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie. In 2022 is het 350 jaar geleden dat deze Waterlinie werd aangelegd. Mede daarom was er een wens om het gebied een deel van het jaar onder water te zetten. De Stichting Oude Hollandse Waterlinie heeft meegedacht hoe deze wens samen kan gaan met de natuurinrichting. Helaas bleek het niet mogelijk om dit gebied langere tijd onder water te zetten, omdat er dan geen broedplek van gemaakt kan worden voor weidevogels. Wel zal, bij voldoende regen, Lange Weide Laageind in het vroege voorjaar (voordat de weidevogels uit het zuiden weer aan komen vliegen) maximaal twee weken onder een klein laagje water komen te staan.

Als het aanpassen van het natuurgebied op tijd klaar is (sept/okt 2022), is het wellicht mogelijk om tijdens het jubileumjaar symbolisch aandacht te besteden aan de Waterlinie. Of dat gaat lukken hangt af van de werkzaamheden, en ook van de regenval in het najaar.

Op dit kaartje ziet u de drie afzonderlijke gebieden liggen.

Het gebied Lange Weide

Op de foto ziet u een deel van het gebied Lange Weide.

Contact

Arjan Koerhuis
projectbeheerder

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

Op dit moment is het project in voorbereiding. Tijdens de voorbereiding loopt de vergunningaanvraag, de subsidieaanvraag en de planuitwerking.

Medio dit jaar volgt de aanbesteding van de werkzaamheden.

De meeste werkzaamheden starten na het broedseizoen, dus na 15 juni 2022.

Als de werkzaamheden volgens planning verlopen, zijn ze in oktober 2022 afgerond.