Aanleg grotere inlaat polder De Bree in Nieuwerbrug aan de Rijn

Het waterschap wil de aanvoer van water voor polder De Bree beter kunnen sturen. In de huidige situatie loopt het water uit de Oude Rijn onder vrij verval de polder in. Met behulp van een regelbare inlaat kan het waterschap de toevoer vanuit de Oude Rijn sturen.

Wat gaan we doen?

Het waterschap heeft drie bestaande stuwen in de achterliggende watergang verbreed. Hierdoor is het mogelijk meer water de polder in te voeren. In het kader van duurzaamheid is met het vrijkomende hout van twee stuwen één nieuwe stuw gemaakt.

Waarom gaan we dit doen?

De Oude Rijn voorziet in droge perioden de sloten in polder De Bree van water. De aanvoer van water gebeurt via een leiding die onder de provinciale weg doorloopt. Dit is de verbinding tussen de Oude Rijn en polder de Bree. De locatie van de oude inlaat was lastig bereikbaar. Ook was de inlaat te klein om in drogere perioden voldoende water naar de polder aan te voeren. Door de inlaat te vergroten en te verplaatsen, kan het waterschap het waterpeil in droge periode beter op niveau houden, waardoor verdroging van het veen in de zomer wordt voorkomen. We verbeterden hiermee ook de bereikbaarheid van de inlaat.

Wat is onze werkwijze?

De huidige inlaat wordt standaard dichtgezet. Dit zorgt ervoor dat in natte perioden geen overtollig water de polder instroomt. De nieuwe inlaat zit in de watergang langs de weg. Dit zorgt voor een verbeterde bereikbaarheid. We sluiten de inlaat aan op het centrale bedieningssysteem van het waterschap waardoor we op afstand de waterstanden kunnen monitoren en waar nodig de inlaat meer of minder open kunnen zetten. In het kader van duurzaamheid is de inlaat voorzien van zonnepanelen en een accu met een grote opslagcapaciteit. Dit draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het waterschap.

Wie voert het werk uit?

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door de firma Straver & Zn. uit IJsselstein.

Contact

Raamwaterplan Bodegraven-Noord

Dit project maakt onderdeel uit het van het in 2017 vastgestelde Raamwaterplan Bodegraven-Noord. Binnen dit raamwaterplan is een groot aantal maatregelen opgenomen om het watersysteem te verbeteren bij drogere, maar ook bij nattere perioden.

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd. Zodra dit bekend is, wordt de informatie op deze pagina aangevuld.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden afgerond. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.