Dagelijks bestuur

College van dijkgraaf en hoogheemraden

College van dijkgraaf en hoogheermaden

Vlnr achter: hoogheemraad Bernard de Jong, hoogheemraad Bert de Groot, hoogheemraad Constantijn Jansen op de Haar
voor: secretaris-directeur Joke Goedhart, hoogheemraad Guus Beugelink, dijkgraaf Patrick Poelmann

Samenstelling

Het dagelijks bestuur bestaat uit de dijkgraaf en vier hoogheemraden. De dijkgraaf wordt voor zes jaar benoemd door de Kroon. De hoogheemraden worden voor een periode van vier jaar gekozen uit en door het algemeen bestuur.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en het uitvoeren van besluiten van het algemeen bestuur. Elk collegelid heeft een eigen portefeuille met onderwerpen. Daarnaast hebben de hoogheemraden ieder een geografisch aandachtsgebied.

Het dagelijks bestuur vergadert iedere week op dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Portefeuilleverdeling

Het college heeft de portefeuilles verdeeld naar gebied, kerntaak en project. De belangrijkste onderwerpen zijn per collegelid:

Dijkgraaf

 • P.J.M. Poelmann (e-mail: poelmann@hdsr.nl)
  Portefeuille: communicatie, bedrijfsvoering, primaire waterkeringen, calamiteiten, Veiligheidsregio’s VRU en Hollands Midden, project Sterke Lekdijk, voorzitter ‘Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU), voorzitter commissie Muskus- en beverratten (CMB) Unie van Waterschappen (UvW), lid ledenvergadering UvW

Hoogheemraden

 • G.P.  Beugelink (e-mail:beugelink.g@hdsr.nl)
  Portefeuille: oostelijk gebied, waterbeheerplan, waterkwaliteit, Kaderrichtlijn Water, waterflora en -fauna, strategie & innovatie, duurzaamheid en mvo (maatschappelijk verantwoord ondernemen), lid dagelijks bestuur van ‘Het Waterschapshuis’, lid dagelijks bestuur van ‘AQUON’,  lid CMB UvW
 • B. de Jong (e-mail: jong.b@hdsr.nl)
  Portefeuille: noordelijk veenweidegebied, financiën en belastingen, Kockengen Waterproof, regie van input op provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies, cultuurhistorie, project Zoetwater voor West-Nederland (KWA+), bestuurslid BghU, lid commissie Bestuurszaken, communicatie en financiën (CBCF) UvW
 • L. de Groot (e-mail: (e-mail:groot.l@hdsr.nl)
  Portefeuille: zuidelijk veenweidegebied (Lopikerwaard), regionale waterkeringen, beleid peilbeheer, Groene Hart, veenweidebeleid, de keur, vergunningverlening & handhaving, implementatie Omgevingswet, E-dienstverlening, investeringsprojecten zuiveringsbeheer, project Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, lid commissie Watersystemen (CWS) UvW
 • C.G. Jansen op de Haar (e-mail:jansenopdehaar.cg@hdsr.nl)
  Portefeuille: stedelijk middengebied, stedelijk water, recreatief medegebruik, vaarwaterbeheer, archief- en databeheer, regulier zuiveringsbeheer (groot onderhoudsplan), waterketen / samenwerking WINNET, internationale samenwerking, lid archiefcommissie RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, lid commissie Waterketens en emissies (CWE) UvW, lid commissie Internationale zaken (CINTER) UvW

Coalitie-akkoord 2015-2019

Dit akkoord geeft op hoofdlijnen invulling aan de ambities en doelen van de coalitiepartijen voor de bestuursperiode 2015 - 2019. ln de komende voorjaarsnota's en begrotingen worden die hoofdlijnen verder uitgewerkt in strategieën en maatregelen.

(Loco-)dijkgraaf

De dijkgraaf is voorzitter van het dagelijks en algemeen bestuur. De hoogheemraden zijn in de onderstaande volgorde benoemd tot loco-dijkgraaf:

 1. G.P. (Guus) Beugelink (fractie WN)
 2. B. (Bernard) de Jong (fractie CDA)
 3. L. (Bert) de Groot (fractie LNE)
 4. C.G. (Constantijn) Jansen op de Haar (fractie PvdA)