Commissies van advies

Het waterschap heeft twee commissies, samengesteld door en uit de leden van het algemeen bestuur. De commissies adviseren het college van dijkgraaf en hoogheemraden over nieuwe plannen en beleidsvoorstellen. Elke commissie heeft zijn eigen aandachtsvelden.

De commissie Bestuurlijke aangelegenheden, Middelen en Zuiveringsbeheer (BMZ) vergadert op dinsdag om 19.30 uur.
De commissie Systeem, Kwaliteit en Keten (SKK) vergadert op donderdag om 19.30 uur.

Commissievergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in de grote vergaderzaal van het waterschapskantoor. Op grond van artikel 14 van het Reglement voor de vaste commissies van advies bestaat de mogelijkheid om tijdens een commissievergadering in te spreken. Wanneer u gebruik wil maken van het inspreekrecht, dan moet u dit vooraf melden.

Op werkbezoek

IMG_8164

De commissie op werkbezoek

Meer weten?

Meer informatie is te verkrijgen bij de afdeling Bestuurszaken bestuurszaken@hdsr.nl , telefoon (030) 20 97 367.
Hier kunt u ook terecht voor het aanmelden als inspreker.

Commissie BMZ adviseert over

 • Bestuurlijke aangelegenheden
 • Bestuurlijk relatiebeheer
 • Streekarchief (inclusief gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard)
 • Muskusrattenbestrijding
 • Veiligheid primaire en regionale waterkeringen
 • Calamiteitenzorg
 • Interne organisatie
 • Cultuurhistorie
 • Vergunningverlening en handhaving
 • Zuiveringsbeheer

Commissie SKK Adviseert over

 • Integraal watersysteembeleid
 • Watersystemen (peilbeheer, onderhoud, nachtvorstbestrijding)
 • Watergebiedsplannen
 • Baggeren
 • Boezemkaden
 • Ecologische verbindingszones
 • Strategie en innovatie
 • Wateropgave en (afval-) waterakkoorden
 • Gebiedsgerichte projecten
 • Grondbeleid
 • Gemeenschappelijke regeling Winnet
 • Schouwvoering en Keurzaken
 • Waterketen en emissies (beleid op het gebied van o.m. overstorten riolering, gemeentelijke waterplannen)