Bestuurlijke gedragscode integriteit

In 2010 heeft ons algemeen bestuur een bestuurlijke gedragscode vastgesteld. Deze code geldt zowel voor de individuele bestuurders als voor het college van dijkgraaf en hoogheemraden als collectief.

Afleggen van verantwoording

Bestuurlijke integriteit houdt in dat de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt, wordt aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover verantwoording af te leggen. Verantwoording wordt intern afgelegd aan collega-bestuurders, maar ook extern aan organisaties en burgers voor wie bestuurders hun functie vervullen.

Belangen waterschap en burgers voorop

Alle bestuurders hebben zich aan de code geconformeerd en stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur centraal. Integriteit is daarbij een belangrijke voorwaarde. De belangen van het waterschap, en in het verlengde daarvan die van de burgers, zijn het primaire richtsnoer. Overigens bevat de bestuurlijke gedragscode geen klachtrecht voor individuele burgers. Daarvoor moeten andere wegen worden bewandeld.