Agenda commissie SKK 29 januari 2015

Op donderdag 29 januari 2015 wordt er een openbare vergadering van de commissie Systeem, Kwaliteit en Keten gehouden. De vergadering vindt plaats in het waterschapskantoor en begint om 19.30 uur. De agenda luidt als volgt:

  1. Opening en vaststelling agenda (pdf, 23 kB)
  2. Notulen
    a. Adviezen en conclusies vergadering 27 november 2014 (pdf, 223 kB)
    b. Actielijst (pdf, 25 kB) met leeswijzer (pdf, 24 kB)

Stukken ter advisering

3.1 Beleidsnota hoogwatervoorzieningen 2015, partiële herziening beleidsnota peilbeheer en inspraaknota (pdf, 34 kB)
Bijlage 1 - Beleidsnota HWV (pdf, 214 kB)
Bijlage 2 - Partiële herziening beleidsnota peilbeheer (pdf, 26 kB)
Bijlage 3 - Inspraakrapport (pdf, 120 kB)
3.2 Partiële herziening peilbesluit Tussen Kromme Rijn en Amsterdam Rijnkanaal (pdf, 32 kB)
Bijlage 1 - Toelichting met kaarten (pdf, 13 MB)
Bijlage 2 - Bestuurskaart (pdf, 3.5 MB)
Bijlage 3 - Inspraakrapport (pdf, 308 kB)
3.3 Peilbesluiten Boezemstelsel Oude Rijn en Boezemstelsel Leidsche Rijn (pdf, 33 kB)
Bijlage 1 - Teksten peilbesluiten (pdf, 131 kB)
Bijlage 2 - Samenvatting toelichting (pdf, 130 kB)
(De bijlage bevat een link naar de website voor de volledige toelichting)
Bijlage 3 - Bestuurskaarten peilbesluit Oude Rijn (pdf, 4.6 MB)
Bijlage 4 - Bestuurskaart peilbesluit Leidsche Rijn (pdf, 613 kB)
Bijlage 5 - Gewijzigde kaarten inliggende polders (pdf, 4.5 MB)

3.4 Programma doelmatige aanpak wateropgave wateroverlast (pdf, 40 kB)
Bijlage 1 - Eerste uitwerking programma (pdf, 441 kB)
Bijlage 2 - Vaststellingsbesluit implementatiestrategie (pdf, 55 kB)
3.5 Voorziening toestandsafhankelijk watersysteemonderhoud (pdf, 33 kB)
Bijlage 1 - Onderbouwing kosten maaionderhoud (pdf, 21 kB)
3.6 Groot Onderhoudsplan baggeren 2015-2020 en Regeling tertiaire watergangen 2014 (pdf, 42 kB)
Bijlage 1 - Groot Onderhoudsplan met bijlagen (pdf, 1.6 MB)
Bijlage 2 - Regeling baggeren tertiaire watergangen (pdf, 139 kB)
Bijlage 3 - DB-besluit 2002 inzake vergoedingsregeling (pdf, 20 kB)
3.7 Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk en inspraakrapport (inclusief bijlage 1) (pdf, 65 kB)
(Bijlage 2 is een link in het voorstel naar het Raamwaterplan op de website)
Bijlage 3 - Inspraaknotitie (pdf, 95 kB)

Stukken ter consultering

4.1 Evaluatie watergebiedsplannen (pdf, 23 kB)
Bijlage 1 - Evaluatienotitie (pdf, 147 kB)

Informerend deel

5.1. MEDEDELINGEN
5.2. INGEKOMEN STUKKEN
5.2.a Notitie visvriendelijkheid gemalen (pdf, 22 kB)

6. Rondvraag

7. Sluiting

Ter kennisneming stukken

(A) Pilot financiële tegemoetkoming polders Kamerik i.v.m. funderingsbescherming (pdf, 74 kB)
(B) Bijdrageregeling impuls kwaliteitswater in de stad (pdf, 34 kB)
(C) Voortgang maatregelen wateroverlast Kockengen (pdf, 28 kB)
(D) Plan van Aanpak peilbesluit Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn
(E) Ontwerp partiële herziening peilbesluit Eiland van Schalkwijk
(F) Second opinion oevers Lange Linschoten (pdf, 1.6 MB)
(G)Evaluatie maaionderhoud watergangen 2014 (pdf, 698 kB)