Moties en amendementen

Op deze pagina vindt u een overzicht van de ingediende moties en amendementen.

Moties en amendementen 2017

datum

nummer en onderwerp

indiener

besluit

17 mei 2017 (1) Motie Inventariseren kansen versterken weidevolgepopulatie (pdf, 69 kB)

A. Travaille

(fractie PvdD)

Ingetrokken
28 juni 2017 (2) Amendement bestemming exploitatieoverschot 2016 (pdf, 105 kB)

C. Duijvelaar

(fractie VVD)

Verworpen
28 juni 2017 (3) Motie Groene Tuinen (pdf, 95 kB)

W. van der Steeg

(fractie PvdD)

Unaniem Aangenomen

8 november 2017

13 december 2017

(4) Motie Instandhouding insecten (pdf, 92 kB)

(4b) Motie Instandhouding insecten (pdf, 84 kB)

J. Reerink

(fractie PvdA)

(vervangen door

4 b)

Aangenomen

13 december 2017 (5) Amendement Gelijkmatige tariefsverhoging ongebouwd (pdf, 105 kB)

H. de Beaufort

(fractie LNE)

Aangenomen

13 december 2017

(6) Zicht op de tariefsontwikkeling (pdf, 76 kB)

J. Verweij

(fractie CU)

Aangenomen

13 december 2017

(7) Amendement Ook prioriteit voor gezond water (duurzaamheidsagenda) (pdf, 104 kB)

J. Reerink

(fractie PvdA)

Aangenomen

13 december 2017

(8) Motie scan biodiversiteit en mogelijkheden HDSR (pdf, 73 kB)

A. Travaille

(fractie PvdD)

Aangenomen

Moties en amendementen 2016

datum

nummer en onderwerp

indiener

besluit

16 maart

(1) Motie beperking lastenverzwaring voor de burgers door vernieuwing RWZI Utrecht (pdf, 74 kB)

R. Woittiez (fractie VVD) e.a. verworpen
6 juli (2) Fractie PvdA Duurzame ziekenhuizen (pdf, 101 kB) J. Reerink (fractie PvdD) Aangenomen
6 juli (3) Ecologisch beheer, tenzij (pdf, 55 kB) W. van der Steeg (fractie PvdD) Aangenomen
6 juli (4)Scan HDSR mogelijkheden vermindering emissie meststoffen en bestrijdingsmiddelen (pdf, 64 kB) W. van der Steeg (fractie PvdD) Ingetrokken

6 juli

(5) Standpunt TTIP uitdragen (pdf, 126 kB)

A.Travaille (fractie PvdD)

Aangenomen
6 juli (6) Doorslagsluis (pdf, 65 kB) J. Reerink (fractie PvdA) Aangenomen
6 juli (7)Voortzetting deelname GR AQUON (pdf, 56 kB) R. Woiitiez (fractie VVD) Ingetrokken
9 november (8) Motie fractie partij voor de Dieren inzake Uitbreiding bijdrageregeling impuls kwaliteitswater in de stad (pdf, 86 kB) W. vd Steeg (fractie Partij voor de Dieren)

Ingetrokken

Vervangen door Motie 8A

9 november (9) Motie fractie PvdA inzake investeer ook in cultuurhistorie van de Doorslag (pdf, 115 kB) F. van Bork (fractie PvdA) Ingetrokken
14 december (8A) Motie fractie PvdD, CU, PvdA en VVD inzake Uitbreiding bijdrageregeling Impuls kwaliteitskader in de stad (pdf, 81 kB) W. van der Steeg (fractie PvdD) Aangenomen
14 december (10) Amendement fractie VVD inzake Modernisering hoofdkantoor; heroverwegen zonnepanelen (pdf, 71 kB) K. Duijvelaar (VVD) Ingetrokken
14 december (11) Amendement fractie ChristenUnie inzake Kostendekkend tarief 2017 voor ongebouwd (pdf, 107 kB) J. Verweij (CU) Verworpen
14 december (12) Amendement fractie VVD inzake monitoren Verbrede Impulsregeling 2018-2022 op effect op waterkwaliteit (pdf, 54 kB) K. Duijvelaar (VVD) Ingetrokken

Moties en amendementen 2015

datum

nummer en onderwerp

indiener

besluit

18 februari

(1) Amendement op voorstel van de Rekenkamercommissie inzake het onderzoeksrapport  'Werkt het samen?' (pdf, 68 kB)

G.H. van der Nat
(fractie PvdA)
e.a.

aangenomen
18 februari

(2) Amendement op voorstel Programma doelmatige aanpak wateropgave wateroverlast (pdf, 64 kB)

J.A. Balkema
(fractie PvdA)

aangenomen
18 februari

(3) Motie aanleg kattentrapjes (pdf, 66 kB)

W.A. Bodewitz
(fractie PvdD) e.a.

verworpen
18 februari

(4) Motie vergoeding duo-commissieleden (pdf, 65 kB)

W.A. Bodewitz
(fractie PvdD) e.a.
aangenomen
27 mei geen moties of amendementen
8 juli

(5) Motie 'bloemendijk' (botanische diversiteit vs dijkversteviging) (pdf, 38 kB)

W. van der Steeg (fractie PvdD)

ingetrokken
8 juli

(6) Amendement op kredietvoorstel KWA+ maatregelen (pdf, 62 kB)

J.P. Verweij
(fractie CU)

verworpen

30 september

(7) versterking business case aanleg zonnepark RWZI de Bilt (pdf, 116 kB)

R. Woittiez(VVD)
e.a.

ingetrokken

11 november

(8a) Normering inkomen directie Nederlandse Waterschapsbank (pdf, 124 kB)

G.J.M. Reerink
en de heer F. van Bork
(fractie PvdA)

aangehouden

11 november

(9) Uitbreiding Bijdrageregeling Impuls Kwalteit water in de stad (pdf, 87 kB)

De heer Van der Steeg, de heer Travaille, de heer Van der Kruk (fractie PvdD) en de heer Verweij (fractie CU)

aangehouden

Moties en amendementen 2014

datum

nummer en onderwerp

indiener

besluit

12 februari

geen moties of amendementen
26 maart

(1) Amendement op initiatiefvoorstel reglement voor de vaste commissies (pdf, 60 kB)

W.A. Bodewitz (fractie PVDD) aangenomen
23 april geen moties of amendementen
28 mei

(2) Motie Social Return (pdf, 72 kB)

J.G.M. Reerink
(fractie PvdA) e.a.
aangenomen

2 juli

(3) Motie Paragraaf maatschappelijk verantwoord ondernemen (pdf, 61 kB)

W.A. Bodewitz
(fractie PVDD) e.a.

aangenomen

2 juli

(4) Motie Eisen Fauna Uittreed Plaatsen (pdf, 55 kB)

W.A. Bodewitz
(fractie PVDD)

aangehouden

24 september

(5) Amendement veilige ICT (pdf, 63 kB)

J.G.M. Reerink (fractie PvdA) e.a. aangenomen
22 oktober

(6) Motie criteria keuze sliblijn (pdf, 94 kB)

W.A. Bodewitz (fractie PVDD) e.a. verworpen
19 november

(7) Motie onafhankelijk onderzoek bestemmingsreserve RWZI Utrecht (pdf, 81 kB)

J.G.M. Reerink
(fractie PvdA) e.a.

aangenomen

19 november

(8) Amendement handhaven Prestatie Indicator aanleg NVO (pdf, 69 kB)

W.A. Bodewitz (fractie PVDD) e.a.

aangenomen

19 november

(9a) Amendement effectueren storting t.b.v. bestemmingsreserve RWZI Utrecht (pdf, 74 kB)

J.P. Verweij
(fractie CU)

aangenomen

17 december (10a) Motie vreemd aan de orde van de dag, stop plaatsing muskusratfuiken (pdf, 63 kB) W.A. Bodewitz (fractie PVDD) e.a. verworpen
17 december (11) Motie uitwerking kostentoedeling en tarieven (pdf, 81 kB) J.P. Verweij (fractie CU) aangehouden

Amendement

Archief

Moties en amendementen uit eerdere jaren van deze bestuursperiode