Moties en amendementen

Op deze pagina vindt u een overzicht van de ingediende moties en amendementen.

Moties en amendementen 2019

datum

nummer en onderwerp

indiener

besluit

20 februari 2019

2019-004 Motie De heul van Wiel en Vogelzang (pdf, 114 kB)

2019-004 Heul van Wiel en Vogelzang Initiatiefvoorstel (pdf, 1 MB)

J. Reerink
(fractie PvdA)
Aangenomen
20 februari 2019 2019-003 Motie Vegetarisch/carnivoor ? Geef het door! (pdf, 56 kB) J. Reerink
(fractie PvdA)
Verworpen
20 februari 2019 2019-002 Motie Carnivoor? Geef het door! (pdf, 102 kB)

A. Travaille
(fractie PvdD)

J. van der Heijden
(Fractie WN)

Verworpen
20 februari 2019 2019-001 Amendement Vaststelling legger oppervlaktewateren 2018 (pdf, 81 kB)

E. Verkaik

(Fractie W@I)

Verworpen

Moties en amendementen 2018

datum

nummer en onderwerp

indiener

besluit

16 mei 2018

2018-01 Amendement jaarlijkse (pdf, 116 kB)

informatievoorziening Verbonden partijen (pdf, 116 kB)

A, Travaille

(fractie PvdD)

Unaniem

Aangenomen

16 mei 2018

2018-02 Amendement Krediet grondverwerving (pdf, 68 kB)

Sterke Lekdijk (pdf, 68 kB)

J. Verweij

(fractie CU)

Vervangen door 2018-03
16 mei 2018

2018-03 Amendement krediet grondverwerving Sterke Lekdijk (pdf, 51 kB)

J. Verweij

(fractie CU)

Verworpen
27 juni 2018

2018-04 Motie Bodemdaling (pdf, 115 kB)

J. Jansen

(fractie WN)

Aangenomen
27 juni 2018

2018-05 Motie Communicatie HDSR in huis-aan-huisbladen (pdf, 76 kB)

T. de Roos

(fractie CDA)

Aangehouden
27 juni 2018

2018-06 Motie Kaderstelling Verbonden Partijen (pdf, 116 kB)

T. de Roos

(fractie CDA)

Aangehouden
27 juni 2018

2018-07 Motie budget innovatie-activiteiten (pdf, 67 kB)

J. Reerink

(fractie PvdA)

Aangehouden
27 juni 2018

2018-08 Belastingoverschot gebouwd (pdf, 99 kB)

A. Jansen

(fractie AWP)

Overgenomen door het college
27 juni 2018

2018-09 Motie uitbreiding budget waterkwaliteitsdeel impulsregeling klimaatadaptatie in de stad (pdf, 84 kB)

A. Travaille

(fractie PvdD)

Aangenomen
3 oktober 2018

2018-010 A Amendement over voorstel tot aanpassing belastingstelsel waterschappen (pdf, 81 kB)

Fractie WN
Fractie LNE

Fractie CDA

Fractie PvdA

Ingetrokken

(vervangen door 2018-010B)

3 oktober 2018 2018-010 B Amendement over voorstel tot aanpassing belastingstelsel waterschappen (pdf, 71 kB)

Fractie WN

Fractie LNE

Fractie CDA
Fractie PvdA

Aangenomen
3 oktober 2018 2018-011 Amendement over voorstel tot aanpassing belastingstelsel waterschappen (pdf, 44 kB)

Fractie CU

Fractie VVD

Fractie PvdD
Fractie AWP

Verworpen
14 november 2018 2018-012 Motie versneld uitfaseren vislood (pdf, 61 kB)

Fractie PvdD

Fractie PvdA

Aangehouden
14 november 2018 2018-013 Motie plan van aanpak biodiversiteit (pdf, 54 kB)

Fractie PvdD

Fractie PvdA

Fractie AWP

Verworpen
14 november 2018 2018-014 Amendement Vaststelling tarieven 2019 overeenkomstig vastgestelde kaders (pdf, 52 kB)

Fractie CU

Fractie AWP

Verworpen
14 november 2018 2018-015 Amendement 2019 in overeenstemming met vastgestelde meerjarenkader (pdf, 50 kB)

Fractie CU

Fractie AWP

Verworpen
19 december 2018 2018-016 Amendement Uitvoering motie AWP betreffende tarief gebouwd (pdf, 97 kB)

Fractie AWP

Fractie CU

Fractie W@I

Verworpen
19 december 2018 2018-017 Amendement Zuiverings-en verontreinigingsheffing 2019 (pdf, 104 kB)

Fractie AWP

Fractie W@I

Fractie CU

Verworpen
19 december 2018 2018-018  Motie evaluatie Keur (pdf, 50 kB)

Fractie WN

Fractie PvdA

Fractie CDA

Aangenomen
19 december 2018 2018-019 Amendement Bestuursrapporteurs voor de handhaving (pdf, 80 kB)

Fractie PvdA

Fractie CDA

Fractie WN

Aangenomen

Moties en amendementen 2017

datum

nummer en onderwerp

indiener

besluit

17 mei 2017 (1) Motie Inventariseren kansen versterken weidevolgepopulatie (pdf, 69 kB)

A. Travaille

(fractie PvdD)

Ingetrokken
28 juni 2017 (2) Amendement bestemming exploitatieoverschot 2016 (pdf, 105 kB)

C. Duijvelaar

(fractie VVD)

Verworpen
28 juni 2017 (3) Motie Groene Tuinen (pdf, 95 kB)

W. van der Steeg

(fractie PvdD)

Unaniem Aangenomen

8 november 2017

13 december 2017

(4) Motie Instandhouding insecten (pdf, 92 kB)

(4b) Motie Instandhouding insecten (pdf, 84 kB)

J. Reerink

(fractie PvdA)

(vervangen door

4 b)

Aangenomen

13 december 2017 (5) Amendement Gelijkmatige tariefsverhoging ongebouwd (pdf, 105 kB)

H. de Beaufort

(fractie LNE)

Aangenomen

13 december 2017

(6) Zicht op de tariefsontwikkeling (pdf, 76 kB)

J. Verweij

(fractie CU)

Aangenomen

13 december 2017

(7) Amendement Ook prioriteit voor gezond water (duurzaamheidsagenda) (pdf, 104 kB)

J. Reerink

(fractie PvdA)

Aangenomen

13 december 2017

(8) Motie scan biodiversiteit en mogelijkheden HDSR (pdf, 73 kB)

A. Travaille

(fractie PvdD)

Aangenomen

Moties en amendementen 2016

datum

nummer en onderwerp

indiener

besluit

16 maart

(1) Motie beperking lastenverzwaring voor de burgers door vernieuwing RWZI Utrecht (pdf, 74 kB)

R. Woittiez (fractie VVD) e.a. verworpen
6 juli (2) Fractie PvdA Duurzame ziekenhuizen (pdf, 101 kB) J. Reerink (fractie PvdD) Aangenomen
6 juli (3) Ecologisch beheer, tenzij (pdf, 55 kB) W. van der Steeg (fractie PvdD) Aangenomen
6 juli (4)Scan HDSR mogelijkheden vermindering emissie meststoffen en bestrijdingsmiddelen (pdf, 64 kB) W. van der Steeg (fractie PvdD) Ingetrokken

6 juli

(5) Standpunt TTIP uitdragen (pdf, 126 kB)

A.Travaille (fractie PvdD)

Aangenomen
6 juli (6) Doorslagsluis (pdf, 65 kB) J. Reerink (fractie PvdA) Aangenomen
6 juli (7)Voortzetting deelname GR AQUON (pdf, 56 kB) R. Woiitiez (fractie VVD) Ingetrokken
9 november (8) Motie fractie partij voor de Dieren inzake Uitbreiding bijdrageregeling impuls kwaliteitswater in de stad (pdf, 86 kB) W. vd Steeg (fractie Partij voor de Dieren)

Ingetrokken

Vervangen door Motie 8A

9 november (9) Motie fractie PvdA inzake investeer ook in cultuurhistorie van de Doorslag (pdf, 115 kB) F. van Bork (fractie PvdA) Ingetrokken
14 december (8A) Motie fractie PvdD, CU, PvdA en VVD inzake Uitbreiding bijdrageregeling Impuls kwaliteitskader in de stad (pdf, 81 kB) W. van der Steeg (fractie PvdD) Aangenomen
14 december (10) Amendement fractie VVD inzake Modernisering hoofdkantoor; heroverwegen zonnepanelen (pdf, 71 kB) K. Duijvelaar (VVD) Ingetrokken
14 december (11) Amendement fractie ChristenUnie inzake Kostendekkend tarief 2017 voor ongebouwd (pdf, 107 kB) J. Verweij (CU) Verworpen
14 december (12) Amendement fractie VVD inzake monitoren Verbrede Impulsregeling 2018-2022 op effect op waterkwaliteit (pdf, 54 kB) K. Duijvelaar (VVD) Ingetrokken

Moties en amendementen 2015

datum

nummer en onderwerp

indiener

besluit

18 februari

(1) Amendement op voorstel van de Rekenkamercommissie inzake het onderzoeksrapport  'Werkt het samen?' (pdf, 68 kB)

G.H. van der Nat
(fractie PvdA)
e.a.

aangenomen
18 februari

(2) Amendement op voorstel Programma doelmatige aanpak wateropgave wateroverlast (pdf, 64 kB)

J.A. Balkema
(fractie PvdA)

aangenomen
18 februari

(3) Motie aanleg kattentrapjes (pdf, 66 kB)

W.A. Bodewitz
(fractie PvdD) e.a.

verworpen
18 februari

(4) Motie vergoeding duo-commissieleden (pdf, 65 kB)

W.A. Bodewitz
(fractie PvdD) e.a.
aangenomen
27 mei geen moties of amendementen
8 juli

(5) Motie 'bloemendijk' (botanische diversiteit vs dijkversteviging) (pdf, 38 kB)

W. van der Steeg (fractie PvdD)

ingetrokken
8 juli

(6) Amendement op kredietvoorstel KWA+ maatregelen (pdf, 62 kB)

J.P. Verweij
(fractie CU)

verworpen

30 september

(7) versterking business case aanleg zonnepark RWZI de Bilt (pdf, 116 kB)

R. Woittiez(VVD)
e.a.

ingetrokken

11 november

(8a) Normering inkomen directie Nederlandse Waterschapsbank (pdf, 124 kB)

G.J.M. Reerink
en de heer F. van Bork
(fractie PvdA)

aangehouden

11 november

(9) Uitbreiding Bijdrageregeling Impuls Kwalteit water in de stad (pdf, 87 kB)

De heer Van der Steeg, de heer Travaille, de heer Van der Kruk (fractie PvdD) en de heer Verweij (fractie CU)

aangehouden

Moties en amendementen 2014

datum

nummer en onderwerp

indiener

besluit

12 februari

geen moties of amendementen
26 maart

(1) Amendement op initiatiefvoorstel reglement voor de vaste commissies (pdf, 60 kB)

W.A. Bodewitz (fractie PVDD) aangenomen
23 april geen moties of amendementen
28 mei

(2) Motie Social Return (pdf, 72 kB)

J.G.M. Reerink
(fractie PvdA) e.a.
aangenomen

2 juli

(3) Motie Paragraaf maatschappelijk verantwoord ondernemen (pdf, 61 kB)

W.A. Bodewitz
(fractie PVDD) e.a.

aangenomen

2 juli

(4) Motie Eisen Fauna Uittreed Plaatsen (pdf, 55 kB)

W.A. Bodewitz
(fractie PVDD)

aangehouden

24 september

(5) Amendement veilige ICT (pdf, 63 kB)

J.G.M. Reerink (fractie PvdA) e.a. aangenomen
22 oktober

(6) Motie criteria keuze sliblijn (pdf, 94 kB)

W.A. Bodewitz (fractie PVDD) e.a. verworpen
19 november

(7) Motie onafhankelijk onderzoek bestemmingsreserve RWZI Utrecht (pdf, 81 kB)

J.G.M. Reerink
(fractie PvdA) e.a.

aangenomen

19 november

(8) Amendement handhaven Prestatie Indicator aanleg NVO (pdf, 69 kB)

W.A. Bodewitz (fractie PVDD) e.a.

aangenomen

19 november

(9a) Amendement effectueren storting t.b.v. bestemmingsreserve RWZI Utrecht (pdf, 74 kB)

J.P. Verweij
(fractie CU)

aangenomen

17 december (10a) Motie vreemd aan de orde van de dag, stop plaatsing muskusratfuiken (pdf, 63 kB) W.A. Bodewitz (fractie PVDD) e.a. verworpen
17 december (11) Motie uitwerking kostentoedeling en tarieven (pdf, 81 kB) J.P. Verweij (fractie CU) aangehouden

Amendement

Archief

Moties en amendementen uit eerdere jaren van deze bestuursperiode