Agenda commissie BMZ 27 januari 2015

Op dinsdag 27 januari 2015 wordt er een openbare vergadering van de commissie Bestuurlijke aangelegenheden, Middelen en Zuiveringsbeheer gehouden. De vergadering vindt plaats in het waterschapskantoor en begint om 19.30 uur.

De vergadering van 27 januari jl. wordt vanaf punt 5.0.b voortgezet op woensdag 18 februari 2015 om 17.00 uur.

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Notulen.
    a. Adviezen en conclusies vergadering commissie 25 november 2014 (pdf, 258 kB)
    b. Actielijst (pdf, 25 kB) met leeswijzer (pdf, 24 kB)

Stukken ter advisering

3.1 Besluitvormingstraject Keur 2015 (pdf, 37 kB)

3.2 Wijziging ovk grensoverschrijdend afvalwater_voorstel en bijlage 1
Bijlage 2 Wijziging overeenkomst HDSR AGV inzake behandeling grensoverschrijdend afvalwater (pdf, 361 kB)

3.3. Aanbieding aan AB van concept Kaderstellende visie op e-dienstverlening (pdf, 73 kB)

Bijlage - Visie op e-dienstverlening (pdf, 148 kB)

3.4 Rapport Werkt het samen van de rekenkamercommissie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (pdf, 12 kB)

Bijlage 1 - rapport Werkt het samen van de rekenkamercommissie (pdf, 3.6 MB)
Bijlage 2 - aanbiedingsbrief behorende bij het rapport (pdf, 49 kB)
Bijlage 3 - werkwijze behandeling RKC-stukken (pdf, 15 kB)

3.5 Onderhoudsplan deel 1 Meerjarenonderhoudsplannen GHIJ i.r.t. bestemmingsreserve (pdf, 45 kB)
Bijlage 1 - onderhoudsplan Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (pdf, 3.3 MB)
Bijlage 2 - globaal tijdspad (pdf, 111 kB)
Bijlage 3 - overzicht netto contante waarde uitkomensten Onderhoudsplanningen (pdf, 110 kB)
Bijlage 4 - tekeningen oevers (pdf, 256 kB)

3.6 Handreiking integriteitstoets kandidaat DB-leden (pdf, 20 kB)

Bijlage 1 - handreiking integriteitstoets voor kandidaat-leden DB (pdf, 636 kB)
Bijlage 2 - gestructureerde vragenlijst kandidaat DB-leden (pdf, 43 kB)
Bijlage 3 - aangepast artikel 6 reglement van orde voor het AB (pdf, 8.9 kB)

Stukken ter consultering

4.1 Inzicht huidige stand van zaken Keur 2015 (pdf, 35 kB)

Bijlage - Keur 2015 eerste opzet (pdf, 78 kB)
Achtergronddocument 1 - Uitvoeringsregels (pdf, 138 kB)
Achtergronddocument 2 - ABvoorstel 18 december 2013 (pdf, 277 kB)

Informerend deel

5.0 STUKKEN TER BESPREKING

5.0.a. Onderzoeksrapport Toerekening bijdrage AGV; besluitvorming bestemmingsreserve RWZI Utrecht (pdf, 18 kB)

Bijlage 1 - onderzoeksrapport (pdf, 791 kB)


Voortzetting van de vergadering van 27 januari jl. vanaf dit punt op 18 februari 2015

5.0.b Overwegingen en uitgangspunten herziening kostentoedelingsverordening (pdf, 20 kB)
Bijlage - Uitgangspuntennotitie (pdf, 56 kB)
Bijlage 1 - Onderzoeksrapport TAUW met nadere toelichting (pdf, 350 kB)
Bijlage 2 - Rapportage modernisering zuiveringsheffing (pdf, 1 MB)
Bijlage 3 - conclusies en aanbevelingen OESO rapport en beleidsreactie (pdf, 542 kB)
Bijlage 4 - aanvullende informatie beïnvloedingsmogelijkheden (pdf, 337 kB)

5.0.c Evaluatie beleid cultuurhistorie (pdf, 20 kB)

Bijlage 1 - Cultuurhistorie, waar staan we nu (pdf, 2.5 MB)

5.1. MEDEDELINGEN
5.2. INGEKOMEN STUKKEN
5.2.a Notitie beantwoording actiepunt 268 - kleine compartimentering (pdf, 882 kB)
Bijlage 1 - beantwoording vragen (pdf, 24 kB)

6. Rondvraag

7. Sluiting

Ter kennisneming stukken

(A) Notitie Social Return (pdf, 513 kB)

(B )Notitie handhavingsbeleid 2015-2020 (pdf, 360 kB)

(C) Planning herziening kostentoedelingsverordening 2015 (pdf, 22 kB)

(D) Notitie highlights provinciaal Bodem- Water- en Milieuplan (pdf, 32 kB)

(E) Imago Onderzoek actiepunt 113 (pdf, 511 kB)

(F) Evaluatie gaslek rwzi Utrecht (pdf, 17 kB)