Agenda commissie BMZ 25 november 2014

Op dinsdag 25 november 2014 wordt er een openbare vergadering van de commissie Bestuurlijke aangelegenheden, Middelen en Zuiveringsbeheer gehouden. De vergadering vindt plaats in het waterschapskantoor en begint om 19.30 uur. De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

  1. Opening en vaststelling agenda (pdf, 24 kB)
  2. Notulen.
    a. Adviezen en conclusies vergadering 30 september 2014 (pdf, 156 kB)
    b. Adviezen en conclusies geheim gedeelte vergadering 30 september 2014.
    (bijlage is geheim)
    c. Actielijst (pdf, 24 kB) met leeswijzer (pdf, 22 kB)

Stukken ter advisering

3.1 Kaderstelling voor aanbesteding waterlijn RWZI Utrecht (pdf, 80 kB)

3.2 Groot Onderhoudsplan zuiveringstechnische werken
Bijlage 1 - GOP zuiveringstechnische werken 2015-2019
Bijlage 2 - Overzicht projecten uit begroting (pdf, 13 kB)

3.3 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BghU
Bijlage 1 - Wijziging Gemeenschappelijke regeling
Bijlage 2 - Brief BghU aan het algemeen bestuur BghU (pdf, 49 kB)

3.4. Verordening elektronisch bekendmaken (met bijlagen 1 en 2)
Bijlage 3 - Brief Unie inzake circulaire BZK
Bijlage 4 - Voorbeeld elektronische bekendmaking waterschapsblad (pdf, 359 kB)

3.5 Projectoverstijgende Verkenning Centraal Holland
Bijlage 1 - Oplegnotitie
Bijlage 2 - Samenwerkingsovereenkomst (pdf, 114 kB)

3.6 Wijziging belastingsverordeningen voor 2015 (pdf, 34 kB)
Bijlage 1 - Berekening belastingtarieven (pdf, 46 kB)
Bijlage 2 - Ontwerp besluitteksten met bijlagen (pdf, 935 kB)
Bijlage 3 - Tarieven en reservepositie (pdf, 28 kB)
Bijlage 4 - Heffingsmaatstaven begroting 2015 (pdf, 16 kB)

3.7 Ontwerp beleidsvisie Waterkeringen en inspraaknotitie (pdf, 23 kB)

Bijlage 1 - Ontwerp beleidsvisie (pdf, 2.4 MB) 
Bijlage 2 - Concept inspraaknotitie (pdf, 52 kB)
Bijlage 3 - Brief Ministerie I&M inzake ruimtelijke ontwikkelingen Hollandse IJssel (pdf, 503 kB)

3.8 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (pdf, 30 kB)
Bijlage 1 - Wijzigingstekst regeling (pdf, 345 kB)

Stukken ter consultering

4. Er zijn voor deze vergadering geen stukken ter consultering

Informerend deel

5.1. MEDEDELINGEN
5.2. INGEKOMEN STUKKEN
5.2.a Notitie vergunningverlening langs C-keringen (pdf, 251 kB) en beantwoording schriftelijke vragen fractie WN (pdf, 36 kB) over deze notitie.
5.2.b Notitie kleine compartimentering (pdf, 890 kB) en beantwoording vragen over deze notitie (pdf, 17 kB)
6. Rondvraag

7. Sluiting

Ter kennisneming stukken

(A) Notitie lopende uitgaven POV Centraal Holland (pdf, 23 kB)

(B) Voortgangsrapportage Winnet t.b.v. Visitatiecommissie Waterketen (pdf, 11 MB).

(C) Beantwoording vragen J. Reerink over notitie Ambitie kostenbesparing Winnet (pdf, 36 kB)

(D) Voortgangsnotitie uitwerkingstraject Keur 2015 (pdf, 31 kB)

(E) Investeringsrapportage t/m derde kwartaal 2014 (pdf, 99 kB)