Agenda commissie BMZ 30 september 2014

Op dinsdag 30 september 2014 wordt er een openbare vergadering van de commissie Bestuurlijke aangelegenheden, Middelen en Zuiveringsbeheer gehouden. De vergadering vindt plaats in het waterschapskantoor en begint om 19.30 uur. De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

  1. Opening en vaststelling agenda (pdf, 23 kB)
  2. Notulen
    a. Adviezen en conclusies vergadering BMZ 2 september 2014 (pdf, 214 kB)
    b. Actiepuntenlijst (pdf, 25 kB) met leeswijzer (pdf, 21 kB)

Stukken ter advisering

3.1. Keuze sliblijn project RWZI Utrecht (pdf, 43 kB); bijlage 1 (geheim)

3.2. Vernieuwing waterlijn RWZI Utrecht (pdf, 53 kB)
Bijlage 1, achtergrondinformatie voor besluitvorming (pdf, 130 kB)
Bijlage 3, samenvatting vergelijking varianten (pdf, 742 kB)
Bijlage 4, notitie Royal Haskoning DHV (pdf, 111 kB)
Bijlage 5, memo terugwinnen grondstoffen (pdf, 62 kB)
Bijlage 6, afvalwaterakkoord met gemeente Utrecht (pdf, 122 kB)
Bijlage 7, ontwerp maatwerkvoorschrift Waternet (pdf, 5.7 MB)
Bijlagen 2, 8, 9 en 10 zijn geheim

3.3. Inspraaknotitie ontwerp beleidsvisie waterkeringen (pdf, 31 kB)
Bijlage 1, Ontwerp beleidsvisie (pdf, 2.4 MB)
Bijlage 2, concept inspraaknotitie (pdf, 41 kB)

3.4. Aanpassing archiefverordening 2009 (pdf, 26 kB)
Bijlage 1, concept gewijzigde archiefverordening (pdf, 18 kB)
Bijlage 2, aanbiedingsbrief aan GS (pdf, 11 kB)
Bijlage 3, aanbiedingsbrief aan Streekarchivaris (pdf, 11 kB)

3.5 Modernisering kantoorgebouw (pdf, 42 kB)
Bijlage 1, advies OR (pdf, 212 kB)
Bijlage 2, presentatie Business Case kantoorgebouw (pdf, 1.1 MB)

Stukken ter consultering

4. Er zijn voor deze vergadering geen stukken ter consultering

Informerend deel

5.1. MEDEDELINGEN
5.2. INGEKOMEN STUKKEN
5.2.a Overzicht financiering RWZI Utrecht en collegereactie op motie inzake bestemmingsreserve
Bijlage 1, overzicht verloop bestemmingsreserve (pdf, 21 kB)
Bijlage 2, motie Verweij uit bestuursvergadering 13 november 2013 (pdf, 92 kB)
5.2.b Vergunningverlening langs categorie C-keringen (pdf, 251 kB)
5.2.c Toezichtverslag archief KPIs 2013 (pdf, 3.4 MB)
Bijlage, notitie voortgang KPI's (pdf, 60 kB)
5.2.d Ambitie kostenbesparing Winnet (pdf, 2.9 MB)

6. Rondvraag

7. Sluiting

Ter kennisneming stukken

(A) Eindnotitie verbeterpunten biogasinstallaties (pdf, 48 kB)

(B) Notitie kleine compartimentering (pdf, 890 kB)

(C) Voortgang instandhoudingsplan RWZI Utrecht (pdf, 1.5 MB)

(D) Notitie heffing in relatie tot grondwateronttrekking (pdf, 34 kB)