Agenda algemeen bestuur 18 februari 2015

Op woensdag 18 februari 2015 wordt er een openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden. De vergadering vindt plaats in het waterschapskantoor en begint om 19.30 uur.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

 1. Opening, vaststelling agenda (pdf, 24 kB) en loting primus.
 2. Notulen.
  a. Notulen vergadering algemeen bestuur d.d. 17 december 2014 (pdf, 130 kB)
  b. Verkorte besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 17 december 2014 (pdf, 47 kB)
  c. Actiepuntenlijst (pdf, 9.2 kB) met leeswijzer (pdf, 18 kB)

  Besluitvormend deel hamerstukken

 3. 1. Wijziging overeenkomst grensoverschrijdend afvalwater (pdf, 28 kB)
  Bijlage 1 - Ontwerpbesluit (pdf, 13 kB)
  Bijlage 2 - Overeenkomst HDSR-AGV 1998 (pdf, 362 kB)
  2. Visie e-dienstverlening (pdf, 94 kB)
  Bijlage 1 - Visienotitie (pdf, 148 kB)
  3. Meerjarenplannen Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (pdf, 37 kB)
  Bijlage 1 - Onderhoudsplan GHY deel 1 (pdf, 285 kB)
  Bijlage 2 - Globaal tijdspad (pdf, 20 kB)
  Bijlage 3 - Overzicht netto contante waarde onderhoudsplanningen (pdf, 14 kB)
  Bijlage 4 - Overzichtskaarten oevers GHY (pdf, 302 kB)
  4. Handreiking integriteitstoets kandidaat DB-leden (pdf, 27 kB)
  Bijlage 1 - Handreiking integriteitstoets voor kandidaat-leden DB (pdf, 637 kB)
  Bijlage 2 - Gestructureerde vragenlijst (pdf, 44 kB)
  Bijlage 3 - Tekst aangepast artikel 6 RvO voor het AB (pdf, 12 kB)
  5. Peilbesluiten Boezemstelsel Oude Rijn 2015 en Leidsche Rijn 2015 (pdf, 33 kB)
  Bijlage 1 - Teksten peilbesluiten (pdf, 131 kB)
  Bijlage 2 - Samenvatting van de toelichting (pdf, 131 kB)
  (deze bijlage bevat een website-link)
  Bijlage 3 - Bestuurskaarten peilbesluit Oude Rijn (pdf, 4.6 MB)
  Bijlage 4 - Bestuurskaart peilbesluit Leidsche Rijn (pdf, 613 kB)
  Bijlage 5 - Gewijzigde kaarten inliggende polders (pdf, 4.5 MB)
  6. Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk en inspraakrapport (pdf, 43 kB)
  Bijlage 1 - Ontwerpplan in vogelvlucht (pdf, 20 kB)
  Bijlage 2 is een website-link
  Bijlage 3 - Inspraaknotitie (pdf, 95 kB)
  7. Voorziening toestandsafhankelijk watersysteemonderhoud (pdf, 26 kB)
  Bijlage 1 - onderbouwing kosten maaionderhoud watersysteem (pdf, 19 kB)

  4.Opiniërend deel

 4. 1.A. Besluitvormingstraject keur 2015 (pdf, 32 kB)
  Bijlage 1 - Notitie de (nieuwe) keur in een notedop (pdf, 27 kB)
  Bijlage 2 - Lijst met handelingen (pdf, 15 kB)
  2 A. Zesde onderzoeksrapport Rekenkamercommissie 'Werkt het samen?' , voorstel RKC (pdf, 31 kB)
  Bijlage 1 - Onderzoeksrapport (pdf, 3.6 MB)
  Bijlage 2 - Reactie college op onderzoeksrapport (pdf, 22 kB)
  3 A. Beleidsnota Hoogwatervoorziening en partiële herziening beleidsnota peilbeheer; inspraakrapport (pdf, 34 kB)
  Bijlage 1 - Beleidsnota (pdf, 214 kB)
  Bijlage 2 - Partiële herziening (pdf, 26 kB)
  Bijlage 3 - Inspraakrapport (pdf, 119 kB)
  4 A. Ontwerp partiële herziening peilbesluit Tussen Kromme Rijn en Amsterdam Rijnkanaal en inspraaknotitie (pdf, 38 kB)
  Bijlage 1 - Toelichting inclusief kaarten (pdf, 13 MB)
  Bijlage 2 - Bestuurskaart (pdf, 3.5 MB)
  Bijlage 3 - Inspraakrapport (pdf, 308 kB)
  5 A. Programma doelmatige aanpak wateropgave wateroverlast (pdf, 43 kB)
  Bijlage 1 - Eerste uitwerking programma (pdf, 441 kB)
  6 A. Groot Onderhoudsplan Baggeren 2015-2020 en Regeling tertiaire watergangen 2014 (pdf, 167 kB)
  Bijlage 1 - Groot Onderhouds Plan met bijlagen (pdf, 1.5 MB)
  Bijlage 2 - Regeling baggeren tertiaire watergangen (pdf, 139 kB)
  Bijlage 3 - DB-besluit 04-02-2002 inzake vergoedingsregeling (pdf, 20 kB)

  Besluitvormend deel

 5. 1.B. Besluitvormingstraject Keur 2015
  2.B. Zesde onderzoeksrapport Rekenkamercommissie 'Werkt het samen?'
  3.B. Beleidsnota hoogwatervoorziening 2015 en partiële herziening beleidsnota peilbeheer 2011.
  4.B. Ontwerp partiële herziening peilbesluit Tussen Kromme Rijn en Amsterdam Rijnkanaal.
  5.B. Programma doelmatige aanpak wateropgave wateroverlast
  6.B. Groot onderhoudsplan baggeren 2015-2022 en Regeling Tertiaire watergangen 2014

  Informerend deel

 6. 1. Mededelingen
  2. Ingekomen stukken
  6.2.a. Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015 Rekekamercommissie, aanbiedingsbrief RKC (pdf, 15 kB)
  Bijlage 1 - Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015 (pdf, 207 kB)
  6.2.b. Brief inwoner gebied inzake schade als gevolg van herstelwerkzaamheden GHY, behandelvoorstel (pdf, 12 kB)
  Bijlage 1 - Brief met ontvangstbevestiging (pdf, 116 kB)
  6.2.c Ingekomen reactie H. Kuiper op beleidsnota HWV, oplegnotitie (pdf, 21 kB)
  Bijlage 1 - Mailbericht H. Kuiper d.d. 4 februari 2015 (pdf, 91 kB)
  6.2.d Mailbericht Verweij en Terpstra inzake onderzoek toerekening bijdrage AGV (pdf, 684 kB)
  6.2.e Brief Rekenkamercommissie inzake herbenoeming externe leden RKC
  (bijlage is geheim)
 7. Rondvraag.
 8. Sluiting.