Registratie en kandidaatstelling

Tot 24 december 2018 kunnen nieuwe groeperingen die mee willen doen aan de waterschapsverkiezingen, de aanduiding van hun partij laten registreren bij het centraal stembureau. De aanduiding mag maximaal 35 letters of andere tekens bevatten.

Het centraal stembureau houdt zitting op het hoofdkantoor van het waterschap aan de Poldermolen 2 in Houten.

Registreren is niet nodig als de groepering:

 • is geregistreerd bij de Kiesraad voor de Tweede Kamerverkiezingen;
 • voor de vorige waterschapsverkiezingen een geregistreerde aanduiding had én een kandidatenlijst heeft ingediend;
 • kiest voor een blanco lijst.

Bij een verzoek tot registratie moet u onderstaande documenten overleggen:

 • een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging of stichting zijn opgenomen;
 • een bewijs van inschrijving in het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007 dan wel artikel 2 van de Handelsregisterwet 2009 BES;
 • een bewijs van betaling van de waarborgsom. Voor een verzoek tot registratie moet een waarborgsom van € 225,- worden betaald. Deze waarborgsom ontvangt u terug als u voor de waterschapsverkiezingen 2019 een geldige kandidatenlijst indient;
 • een verklaring van de politieke groepering, houdende aanwijzing van haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde bij het centraal stembureau, welke geldt zolang zij niet door een andere is vervangen.

(Artikel G2a Kieswet)

Kandidaatstelling

Op 4 februari 2019 is de dag van kandidaatstelling (9.00-17.00 uur). Op deze dag kunt u een kandidatenlijst indienen. Wat daar allemaal bij komt kijken, leest u hier.

Bij deze kandidatenlijst moeten de volgende documenten worden overgelegd:

 • 30 verklaringen van ondersteuning (deze verplichting geldt niet als door de politieke groepering bij de vorige verkiezingen zetels zijn behaald; zie voor de volledige tekst artikel H4, achtste lid, Kieswet)
 • verklaringen van instemming van iedere kandidaat op de kandidatenlijst (formulier artikel H9 Kieswet (doc, 68 kB)).
 • Kopieen van geldige legitimatiebewijzen van de kandidaten die nog geen zitting hebben in het algemeen bestuur.
 • Bewijs van betaling waarborgsom. Net als bij de registratie van een kandidatenlijst, moeten nieuwe partijen ook voor de kandidaatstelling een waarborgsom van € 225 betalen. Dit bedrag krijgt u terug als u een zetel in het bestuur behaalt.
 • Indien van toepassing: verklaring van vestiging van kandidaten die niet in het waterschapsgebied wonen.
 • Indien van toepassing: verklaring van gemachtigden waaruit bevoegdheid inleveraar blijkt voor het plaatsen van een aanduiding gevormd door samenvoeging van geregistreerde aanduidingen.
 • Indien van toepassing: aanwijzen (plaatsvervangend) gemachtigden voor het aangaan van een lijstverbinding op de kandidatenlijst.
 • Vermelding op de kandidatenlijst van de personen, die bij verhindering van de inleveraar bevoegd zijn tot het herstel van verzuimen (artikelen F1, H1, H3, H4, H9, H10, H13a Kieswet).
 • Indien van toepassing: als 2 of meer partijen samen een lijst inleveren, kunnen zij kiezen voor een samenvoeging van aanduidingen of afkortingen daarvan boven de lijst. In dat geval moeten zij bij de lijst verklaringen voegen van de (plaatsvervangend) gemachtigden van de desbetreffende politieke partijen, waarin de inleveraar wordt gemachtigd dit te doen. Zie artikel H 3, derde lid, Kieswet en model H 3-2.