Registratie en kandidaatstelling

Registratie

Tot en met 24 december 2018 kunnen nieuwe groeperingen die mee willen doen aan de waterschapsverkiezingen, de aanduiding van hun partij laten registreren bij het centraal stembureau. De aanduiding mag maximaal 35 letters of andere tekens bevatten. Het registratieformulier voor nieuwe groeperingen kunt u downloaden vanaf deze pagina.

Het centraal stembureau houdt zitting op het hoofdkantoor van het waterschap aan de Poldermolen 2 in Houten.

Registreren is niet nodig als de groepering:

 • is geregistreerd bij de Kiesraad voor de Tweede Kamerverkiezingen;
 • voor de vorige waterschapsverkiezingen een geregistreerde aanduiding had én een kandidatenlijst heeft ingediend;
 • kiest voor een blanco lijst.

Bij een verzoek tot registratie moet u onderstaande documenten overleggen (artikel G2a Kieswet)

 • een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging of stichting zijn opgenomen;
 • een bewijs van inschrijving in het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007 dan wel artikel 2 van de Handelsregisterwet 2009 BES;
 • een verklaring van de politieke groepering, houdende aanwijzing van haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde bij het centraal stembureau, welke geldt zolang zij niet door een andere is vervangen.
 • een bewijs van betaling van de waarborgsom. Voor een verzoek tot registratie moet een waarborgsom van € 225,- worden betaald.

Waarborgsommen voor registratie overmaken op:

Rekeningnummer NL 65 NWAB 0636 75 7676 ten name van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden te Houten onder vermelding van “waarborgsom registratie, partijnaam”.

De waarborgsom ontvangt u terug als u voor de waterschapsverkiezingen 2019 een geldige kandidatenlijst indient.

Kandidaatstelling

Nieuwe partijen, die nog geen zitting hebben in ons algemeen bestuur moeten een waarborgsom betalen. De waarborgsom voor de kandidaatstelling moet uiterlijk maandag 21 januari 2019 op onze rekening staan: rekeningnummer NL 65 NWAB 0636 75 7676 ten name van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden te Houten onder vermelding van “waarborgsom kandidaatstelling, partijnaam”.

Dit bedrag krijgt u terug als u een zetel in het bestuur behaalt.

Voorcontrole formulieren kandidaatstelling

Er bestaat de mogelijkheid om in de periode van maandag 28 januari tot en met vrijdag 1 februari 2019 tussen 09.00 uur en 17.00 uur de formulieren op correctheid te laten controleren. Er kan hiervoor een afspraak gemaakt worden met mevrouw E. Kaiser, 030 634 5943, e-mail: kaiser.e@hdsr.nl.

Dag van de kandidaatstelling

Op 4 februari 2019 is de dag van kandidaatstelling (9.00-17.00 uur). Op deze dag kunt u een kandidatenlijst indienen.

Een kiezer dient de kandidatenlijst (met ten hoogste 50 kandidaten) in te leveren met de volgende documenten*:

 • 30 verklaringen van ondersteuning (deze verplichting geldt niet als door de politieke groepering bij de vorige verkiezingen zetels zijn behaald; zie voor de volledige tekst artikel H4, achtste lid, Kieswet). Een kiezer ondertekent een dergelijke verklaring van 21 januari t/m 4 februari 2019 in het gemeentehuis van de gemeente waar hij/zij als kiezer is geregistreerd.
 • verklaringen van instemming van iedere kandidaat op de kandidatenlijst (invulformulier instemmingsverklaring (doc, 68 kB)).
 • Kopieën van geldige legitimatiebewijzen van de kandidaten die nog geen zitting hebben in het algemeen bestuur.
 • Indien van toepassing: verklaring van vestiging van kandidaten die niet in het waterschapsgebied wonen.
 • Vermelding op de kandidatenlijst van de personen, die bij verhindering van de inleveraar bevoegd zijn tot het herstel van verzuimen (artikelen F1, H1, H3, H4, H9, H10, H13a Kieswet).
 • Indien van toepassing: verklaring van gemachtigde waaruit bevoegdheid inleveraar blijkt voor het plaatsen van een aanduiding boven de kandidatenlijst.
 • Indien van toepassing: als 2 of meer partijen samen een lijst inleveren, kunnen zij kiezen voor een samenvoeging van aanduidingen of afkortingen daarvan boven de lijst. In dat geval moeten zij bij de lijst verklaringen voegen van de (plaatsvervangend) gemachtigden van de desbetreffende politieke partijen, waarin de inleveraar wordt gemachtigd dit te doen. Zie artikel H 3, derde lid, Kieswet en model H 3-2.
 • Bewijs van betaling waarborgsom. Net als bij de registratie van een kandidatenlijst, moeten nieuwe partijen ook voor de kandidaatstelling een waarborgsom van € 225 betalen.

*Alle formulieren zijn van 14 januari t/m 4 februari 2019 verkrijgbaar bij de gemeente. De verklaring van instemming is tevens verkrijgbaar bij het centraal stembureau van het waterschap. Daarnaast kan de verkiezingensoftware OSV worden gebruikt, die alle benodigde formulieren genereert. We raden politieke groeperingen aan om dit programma te gebruiken voor het aanmaken van alle vereiste documenten voor de kandidaatstelling, zoals de kandidatenlijst, ondersteuningsverklaringen en instemmingsverklaringen. U kunt OSV downloaden via de website van de Kiesraad. Op deze website zijn ook diverse instructiefilmpjes beschikbaar. Als een partij gebruikt maakt van OSV, dan ontvangen wij graag op de dag van de kandidaatstelling een usb-stick met de OSV bestanden. Zie de website van de Kiesraad: https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/waterschappen/ondersteunende-software-verkiezingen-osv/osv-voor-politieke-partijen