Bestuur en organisatie

Bestuur

Het waterschap is, net als een gemeente, een lokale overheid.
Om de dagelijkse gang van zaken te regelen en beleidslijnen voor de toekomst uit te zetten, heeft ons waterschap een dagelijks bestuur, een algemeen bestuur en twee commissies van advies.

Organisatie: missie

Bij het waterschap werken ruim 450 mensen. De missie van onze organisatie luidt:

"Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt als waterautoriteit voor veilige dijken, droge voeten en schoon water. Kernwaarden bij onze aanpak zijn duurzaamheid, kwaliteit, resultaatgerichtheid, innovativiteit en efficiency. We zijn zichtbaar en bereikbaar voor de inwoners en de bedrijven in ons gebied. We werken intensief met andere partijen samen, want waterbeheer kun je niet los zien van de samenleving. De Stichtse Rijnlanden stemt het waterbeheer af op de eisen van de toekomst en vertaalt dit in het waterbeleid."

Regelgeving

De regelgeving voor De Stichtse Rijnlanden is vastgelegd in verordeningen. In deze verordeningen zijn de procedures geregeld waaraan burgers en waterschap zich moeten houden. U kunt door middel van een zoekfunctie alle verordeningen opzoeken en inzien.

Waterschapsverkiezingen

logo verkiezingen 2019

Op 20 maart 2019 zijn er weer waterschapsverkiezingen. Dan worden de nieuwe leden van de waterschapsbesturen gekozen.

Extranet bestuur

Dit gedeelte van de website is alleen toegankelijk voor bestuursleden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Vergaderingen

De vergaderingen van het algemeen bestuur en de commissies van advies zijn openbaar. Ons algemeen bestuur werkt volledig digitaal. Via een link vindt u de agenda en de bijbehorende stukken van een vergadering.

De beleidscyclus

De beleids- en beheercyclus moet het bestuur en het management in staat stellen om de (financiële stromen in de) organisatie te sturen en te beheersen.

Rekenkamercommissie

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een rekenkamer-commissie: een onafhankelijke commissie die naar eigen inzicht aspecten van het waterschapsbeleid en de uitvoering daarvan onder de loep neemt. De resultaten van de onderzoeken van de rekenkamercommissie gebruikt het Algemeen Bestuur om de kwaliteit van onder meer zijn eigen functioneren te verbeteren.