Zegveld en Oud-Kamerik

Gepubliceerd op 24 juli 2005

Het laatste project: Achttienhoven

In juli 2011 zijn de werkzaamheden in de polder Zegveld feestelijk afgesloten, maar het werk was nog niet helemaal klaar. In de polder Achttienhoven is het watersysteem nog niet afgestemd op de afspraken die in het watergebiedsplan Zegveld en Oud-Kamerik zijn gemaakt.

De polder Achttienhoven

De polder Achttienhoven is een open veenweidegebied met landbouwpercelen en natuurgebieden. De polder wordt aan de noordzijde begrensd door natuurgebied De Haak en aan de zuidzijde door de Oude Meije.

Het vastgestelde watergebiedsplan

De provincie Utrecht heeft op 29 september 2005 de peilbesluiten voor Zegveld en Oud-Kamerik goedgekeurd. Deze peilbesluiten maken deel uit van het watergebiedsplan voor deze polders. Daarmee is het watergebiedsplan vastgesteld.

In het watergebiedsplan staat de toekomstige waterhuishoudkundige inrichting van de polders Zegveld en Oud-Kamerik geschetst. In de peilbesluiten staat aangegeven welke waterstanden het waterschap in de zomer en welke het in de winter hanteert.

Hoogwatervoorziening in Zegveld

Met deze gronddam is het lagere polderpeil afgescheiden van een hoger peil rondom de bebouwing.

Meer weten?

Neem contact op met projectleider Gerrie Eggels
Telefoon: (06) 1161 4700
E-mail: eggels.g@hdsr.nl

Projectplan en peilbesluit ‘polder Oud-Kamerik’

Als uitwerking van het watergebiedsplan is voor de polder Oud-Kamerik een projectplan en nieuw peilbesluit opgesteld.
Deze zijn op 2 oktober 2013 vastgesteld door het Algemeen Bestuur.
Sinds de uitspraak van de Raad van State op 15 juli 2015 inzake een beroepsprocedure, is het projectplan onherroepelijk geworden.