Waterschap in overleg met inwoners over waterbeheer in gebied Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal

8 mei 2006 - Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat het waterbeheer ( is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren) in het gebied Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal in kaart brengen. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de direct belanghebbenden en de bewoners van het gebied. Daarom organiseert het waterschap een eerste gebiedsavond op dinsdag 16 mei a.s. in het Wapen van Werkhoven, Herenstraat 31 in Werkhoven, aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.

Om een watergebiedsplan (Stuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing) te realiseren waarmee zowel landbouw, natuur, bebouwing als het waterschap uit de voeten kunnen, is samenwerking essentieel. Daarom kunnen direct belanghebbenden en bewoners tijdens de gebiedsavond hun knelpunten en suggesties over het (oppervlakte) water in hun leefomgeving naar voren brengen. Dit is belangrijke informatie voor het waterschap. De aanpak resulteert in een watergebiedsplan.

Watergebiedsplan

Een belangrijk doel van het watergebiedsplan is het gebied zodanig in te richten dat problemen met wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) nu en in de toekomst zoveel mogelijk worden voorkomen. Een andere doelstelling is een ecologisch en kwalitatief gezond watersysteem te realiseren.

In een watergebiedsplan beschrijft het waterschap hoe het oppervlaktewatersysteem op een goede manier ingericht en beheerd kan worden. Hierbij worden alle aspecten van de waterhuishouding betrokken. Het betreft onder andere het beheersen van de waterkwantiteit (peilbeheer (Beleid waarmee het waterpeil in een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) wordt gereguleerd) en wateroverlast), het verbeteren van de waterkwaliteit, ecologie, de problematiek van verdroging in natuurgebieden en de berging van piekneerslag. Het watergebiedsplan resulteert in een peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt), een inrichtingsplan en maatregelen om reductie van emissies te bereiken.

Overige partners

Behalve de streek betrekt het waterschap ook andere overheden en belangenorganisaties bij het watergebiedsplan. Hiervoor zijn een ambtelijke kerngroep, een begeleidingsgroep en een informatiegroep ingesteld.

In de kerngroep zitten vertegenwoordigers van het waterschap, de provincie Utrecht en de gemeenten Houten, Bunnik en Wijk bij Duurstede. Deze overheden zijn verantwoordelijk voor de maatregelen die straks in het watergebiedsplan worden opgenomen.

De begeleidingsgroep adviseert het waterschap over de aanpak en fungeert als denktank. Hierin zitten belanghebbenden van diverse landbouw-, natuur- en milieuorganisaties, zoals diverse afdelingen van de LTO, Dienst Landelijk Gebied (RAK), Agrarische natuur-landschapsvereniging Kromme Rijnstreek, IVN Heuvelrug & Kromme Rijn, KNNV afdeling Zuid-Heuvelrug en Kromme Rijn, Natuur- en Milieufederatie, Rijkswaterstaat, directie Utrecht, Utrechts Landschap, Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede en Visserijplatform De Stichtse Rijnlanden. De informatiegroep is agendalid.


Verwante links

Meer weten?

Bel bureau Communicatie, tel. (030) 634 59 48.