Watergebiedsplan Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal in uitvoering

16 september 2008 - Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft een watergebiedsplan (Stuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing) voor het gebied tussen de Kromme Rijn en het Amsterdam-Rijnkanaal opgesteld. In dit plan zijn diverse uitvoeringsmaatregelen opgenomen. Deze maatregelen zijn bedoeld om wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) te voorkomen, het watersysteem te verbeteren en de aanvoercapaciteit van water te vergroten. Het waterschap is begonnen met werkzaamheden in het gebied.

Voorkomen wateroverlast

Het klimaat is aan het veranderen. In de nabije toekomst worden langere perioden van droogte en gedurende een korte periode meer neerslag verwacht. Om hierop goed voorbereid te zijn heeft het waterschap de knelpunten inzichtelijk gemaakt en voert ze maatregelen uit om overlast te voorkomen. Zo worden watergangen die te krap zijn bemeten verbreed en worden er nieuwe watergangen gegraven. Ook wordt een gemaal (Vlowijk) verplaatst. Daarnaast worden veel verouderde stuwen vervangen.

Verbeteren watersysteem

Nagenoeg alle stuwen in het gebied worden vervangen. De reden is dat veel stuwen aan vervanging toe zijn en het overgrote deel schotbalkstuwen zijn. Bij dit type stuw (waterbouwkundig kunstwerk dat als doel heeft om water in een loop, beek of rivier op te stuwen) wordt het vereiste zomer- en winterpeil ingesteld door middel van een plank (de schotbalk). Het instellen van dergelijke stuwen is erg bewerkelijk en het in te stellen peil is afhankelijk van de dikte van de planken. Het waterschap vervangt de schotbalkstuwen door stuwen met meer capaciteit die eenvoudig en op iedere gewenste hoogte in te stellen zijn. Hierdoor kunnen we beter anticiperen op de voorspelde weersverwachting en kunnen we de vastgestelde waterstanden beter handhaven.

Vergroten aanvoercapaciteit

De grondwaterstanden in het gebied zijn laag. Dat heeft te maken met een sterke wegzijging van water uit de ondergrond naar het Amsterdam-Rijnkanaal. Om de aanwezige watergangen op peil te houden, moet het waterschap continue grote hoeveelheden water inlaten uit de Kromme Rijn en het Amsterdam-Rijnkanaal. In het watergebiedsplan zijn maatregelen opgenomen om de knelpunten in de wateraanvoer op te lossen. Bijvoorbeeld het graven van extra watergangen, verbreden van bestaande watergangen en vergroten van duikers.

Peilverhoging tijdens nachtvorst

De waterbehoefte in de fruitteelt is de afgelopen jaren niet alleen verplaatst, maar ook vergroot. Dat is mede veroorzaakt door de verplaatsing van fruitbedrijven vanwege de Ruilverkaveling met Administratief Karakter Kromme Rijn (RAK). Na oplossing van alle knelpunten, zijn de watergangen in het gebied ruim genoeg om voldoende water aan te voeren voor de nachtvorstbestrijding voor het huidige fruitteeltareaal (=bestaande situatie op 20 maart 2007). Het is dan niet langer nodig om het waterpeil in perioden met nachtvorst hoger op te zetten dan het zomerpeil.

Werkzaamheden op korte termijn

Overleg tussen de RAK Kromme Rijn en het waterschap heeft er toe geleid dat op korte termijn een aantal knelpunten in de wateraanvoer wordt opgelost. Het waterschap heeft het eigendom toebedeeld gekregen van stoken grond langs de Trechtweg /Trekweg en een brede strook tussen de Trekweg en de Rijnsloot. Hier worden brede watergangen gegraven om het achterliggende gebied efficiënter van water te kunnen voorzien. Door de sterke wegzijging naar het Amsterdam-Rijnkanaal is het noodzakelijk dat de bodem en taluds van de watergangen worden voorzien van een kleilaag.