Uitvoering maatregelen uit watergebiedsplan ligt op schema

In alweer de 7e nieuwsbrief kunt u lezen hoe ver het staat met alle projecten en maatregelen in dit gebied:

Uitgevoerde werkzaamheden
Het waterschap heeft onderzocht wat de gevolgen zijn van de klimaatverandering voor de waterbeheersing in het Kromme Rijngebied. De uitkomst is dat er geen wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) te verwachten is. De watergangen Nieuwe wetering en de Maatwetering zijn recent twee meter verbreed, en aan de zuidzijde van de Trechtweg is de duikerconstructie vervangen door een brede watergang (Rivier, kanaal, sloot of beek die onderdeel is van een stelsel wateren welke onderling op elkaar zijn aangesloten).

Overzicht uitvoering werkzaamheden 2009/1e halfjaar 2010
Gemaal de Geer en gemaal Wijkersloot hebben onvoldoende capaciteit om het achterliggende gebied tijdens nachtvorst van voldoende water te voorzien. Gemaal de Geer, dat feitelijk bestaat uit twee gemalen, wordt vervangen door één groot vijzelgemaal. Uit de parallel aan de Graaf van Lynden van Sandenburglaan gelegen sloot 'Ederveen' wordt veel water onttrokken. Om voldoende water te kunnen aanvoeren moeten de duikers worden vergroot.

De gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen in de praktijk
Voor het graven en verbreden van watergangen is de gedragscode 'Flora- en faunawet voor waterschappen' van toepassing. Zoals bij elk werk, moet vooraf worden onderzocht of er op de werklocatie beschermde soorten voorkomen. In de Geersloot en Trekwegwetering is dit het geval. Deze zijn daarom leeggepompt, leeggevist en gebaggerd. Ook de lange duiker (Kokervormige constructie die twee waterlopen met elkaar verbindt) die in de Geersloot was, is verwijderd.

Vergunningverlening onttrekking nachtvorstschadebestrijding fruitteelt
In het watergebiedsplan (Stuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing) is vastgelegd dat het fruitareaal, dat voor 20 maart 2007 aanwezig was en de fruitpercelen die zijn verplaatst in het kader van de RAK, van water worden voorzien tijdens de nachtvorstschadebestrijding. Dit is de zogenaamde nul-situatie. Nadat het watersysteem op orde is, krijgen alle onttrekkingen, die zijn opgenomen in de nulsituatie, een nieuwe Keurvergunning.


Nieuwsbrief watergebiedsplan Kromme Rijn

Nieuwsbrief Kromme Rijn nummer7 november 2009

Alle nieuwsbrieven over watergebiedsplan Kromme Rijn

Watergebiedsplan Kromme Rijn