Ontwerp 2e gedeeltelijke herziening van het peilbesluit Tussen Kromme Rijn en Amsterdam Rijnkanaal (2008) ter inzage

Gepubliceerd op 6 september 2016

Waarom een gedeeltelijke herziening

In 2008 heeft het algemeen bestuur (Hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zet beleid uit en neemt beslissingen) van het waterschap het watergebiedsplan (Stuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing) Tussen Kromme Rijn en Amsterdam Rijnkanaal vastgesteld. In dit watergebiedsplan zijn ondermeer maatregelen ter verbetering van het watersysteem opgenomen. Na uitvoering van de maatregelen zijn peilgebiedsgrenzen en/of peilen definitief bekend geworden. Deze definitieve peilgebiedsgrenzen en/of peilen dienen in een herziening vastgelegd te worden.

Verder is in verband met de ontwikkeling van ‘Sport- en werklandschap Meerpaal’ is de functie in dit nieuw in te richten gebied veranderd van agrarisch naar bebouwt. Wijzigingen worden in deze herziening formeel vastgelegd. Eerder is al een vergunning afgegeven.

In twee peilgebieden was het noodzakelijk om peilgebieden aan te passen, om zo een betere drooglegging van delen van een peilgebied te krijgen.

In de loop van de tijd is geconstateerd dat op een aantal plaatsen de praktijksituatie afwijkt van wat er in 2008 op de bestuurskaart was weergegeven. In de praktijk hebben in deze gebieden geen aanpassingen plaatsgevonden. Herziening van deze gebieden zijn enkel administratief van aard, zodat praktijksituatie correspondeert met hetgeen op de bestuurskaart is aangegeven.

Hoe in te spreken

Het ontwerp van de partiële herziening ligt van 6 september tot en met 18 oktober 2016 ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode een inspraakreactie indienen op het ontwerp van de gedeeltelijke herziening. Uw schriftelijke reactie kunt u richten aan het college van dijkgraaf (Voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Vergelijkbaar met de burgemeester van een gemeente) en hoogheemraden (Leden van het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met de wethouders van een gemeente. Hebben ieder eigen portefeuille met onderwerpen en eigen geografisch aandachtsgebied) van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, postbus 550, 3990 GJ Houten. Het college van het waterschap informeert iedereen die inspreekt over hoe de inspraakreactie in het projectplan en/of de partiële herziening wordt verwerkt.


Meer informatie

Voor meer informatie over kunt u contact opnemen met mevrouw C. Wijnen, projectleider, tel. (030) 209 71 52, e-mail wijnen.c@hdsr.nl