Inspraakrapport watergebiedsplan Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal gereed

10 januari 2008 - Het ontwerp-watergebiedsplan Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal heeft in de periode van 14 september tot en met 26 oktober 2007 in de inspraak gelegen. In totaal zijn tijdens de inspraakperiode 39 zienswijzen ingediend bij het dagelijks bestuur van het waterschap. Deze zienswijzen zijn verwerkt in het inspraakrapport. Dit rapport is op 12 december aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden aangeboden. Het college heeft de zienswijzen en de reactie hierop van het waterschap nauwkeurig bekeken en nog enkele tekstuele verduidelijkingen aangebracht. Hierna is het rapport vastgesteld en aan alle insprekers verzonden. Het inspraakrapport ligt ter inzage bij de afdeling Strategie en Plannen van het waterschap.

Bestuurlijke besluitvorming watergebiedsplan

Een aantal inspraakreacties heeft geleid tot een aanpassing van het ontwerp-watergebiedsplan. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden heeft het aangepaste watergebiedsplan, samen met het inspraakrapport, op 11 december 2007 vastgesteld.
De commissie Watersystemen zal op 16 januari bepalen of het watergebiedsplan, de bijbehorende stukken en het inspraakrapport geschikt zijn voor besluitvorming in het algemeen bestuur. Deze vergadering is openbaar, de agenda kunt u bekijken. De stukken van de vergadering zijn op te vragen bij het bestuurssecretariaat.   
Het algemeen bestuur vergadert op woensdag 27 februari. Als het bestuur het watergebiedsplan vaststelt, kan het waterschap met de uitvoering van het inrichtingsplan beginnen.
De peilbesluiten moeten ook nog goedgekeurd worden door gedeputeerde staten van de Provincie Utrecht. Dit zal naar verwachting halverwege 2008 plaatsvinden.

Uitvoering maatregelen

Na goedkeuring van het watergebiedsplan, kan het waterschap aan de slag in het gebied. Vooralsnog zal eerst begonnen worden met de grondverwerving, omdat veel maatregelen staan of vallen met het verkrijgen van de benodigde grond. Als een watergang namelijk niet verbreed kan worden, is het ook niet zinvol om er grotere duikers en gemalen aan te leggen.
Enkele kleinschalige maatregelen, zoals het vervangen van een stuw die dringend vervangen moet worden, voert het waterschap nog dit jaar uit.

Evaluatie na twee jaar grondverwerving

Om de watergangen te kunnen verbreden moet het waterschap grond verwerven in het gebied. Deze grondverwerving gebeurt op vrijwillige basis. Zonder verbreding van de watergangen kunnen de maatregelen niet uitgevoerd worden. Daarom wil het waterschap na twee jaar evalueren hoe de grondverwerving en de uitvoering van maatregelen, verlopen.
Blijkt dan dat het niet gelukt is om alle maatregelen en grondaankopen op vrijwillige basis te treffen, dan kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten om artikel 12 van de waterstaatswet toe te passen. Dit houdt in dat de functie van de grond veranderd wordt in water, zonder dat de eigendomssituatie wijzigt. Maar, er zijn ook andere besluiten mogelijk, zoals bijvoorbeeld het stoppen met het instellen van nachtvorstpeilen.


Meer weten?

Bel met het secretariaat van projectleider Renier Koenraadt, tel. (030) 634 59 12.