Bestuur stemt in met watergebiedsplan Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal

28 februari 2008 - Het watersysteem in het gebied tussen de Kromme Rijn en het Amsterdam-Rijnkanaal wordt aangepast, zodat het klaar is voor de toekomst. Op 27 februari 2008 heeft het algemeen bestuur (Hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zet beleid uit en neemt beslissingen) het watergebiedsplan (Stuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing) voor dit gebied vastgesteld. In het plan staan maatregelen voor de inrichting van het watersysteem en het peilbeheer (Beleid waarmee het waterpeil in een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) wordt gereguleerd).

Het inrichtingsplan en de peilbesluiten zijn nog niet onherroepelijk. De peilbesluiten worden ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht voorgelegd. Als Gedeputeerde Staten de peilbesluiten goedkeuren, gelden ze voor een periode van 10 jaar.

Optimalisatie waterbeheer ( is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren)

De maatregelen uit het watergebiedsplan zijn er onder meer op gericht om de aanvoer van water voor de nachtvorstbestrijding in de fruitteelt te verbeteren, het watersysteem te verruimen en het aantal peilgebieden te beperken. Waar nodig en mogelijk worden stuwen, duikers en gemalen vervangen of ontmanteld. Dit is ook gunstig voor de ecologie. Verder doen zich kansen voor om vergroting van watergangen - zij het op vrijwillige basis - te combineren met de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Ook worden er enkele vispassages aangelegd. Het watergebiedsplan bevat geen nieuw beleid voor aanwezige windsingels en op- en onderbemalingen.

Begin maart verschijnt er weer een nieuwsbrief over dit watergebiedsplan. U kunt deze nieuwsbrief dan downloaden.

Download

U kunt hier de meest actuele stukken downloaden.


Meer weten?

Bel met het secretariaat van projectleider Renier Koenraadt, tel. (030) 634 59 12.