Gedeeltelijke herziening peilbesluit tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal vastgesteld

Gepubliceerd op 10 maart 2015

Het algemeen bestuur van het waterschap heeft de gedeeltelijke herziening van het peilbesluit ’Tussen Kromme Rijn en Amsterdam Rijnkanaal’ vastgesteld. Deze herziening was nodig in verband met geplande nieuwbouw in Werkhoven, op het perceel dat bekend staat als ’t Landje van Kemp. De herziening is in nauw overleg met de gemeente, omwonenden en de Dorpsraad Werkhoven tot stand gekomen. Het peilbesluit voor het gebied ’Tussen Kromme Rijn en Amsterdam Rijnkanaal’ is in 2008 vastgesteld.

Waarom herziening

Reden voor deze herziening is de bestemmingswijziging van ’t Landje van Kemp. Momenteel heeft het perceel de bestemming ‘groen’. In verband met de geplande nieuwbouw krijgt dit perceel de functie ‘bebouwd’. Verder is geconstateerd dat de peilgebiedsgrens en het peil in de kern Werkhoven in de praktijk afwijken van de gegevens die in het geldend peilbesluit staan. Daarom is aanpassing noodzakelijk.
Tijdens de inspraakperiode voor deze herziening zijn zienswijzen ingediend. Deze hebben niet geleid tot een wijziging van de ontwerp-partiële herziening van het peilbesluit Tussen Kromme Rijn en Amsterdam Rijnkanaal. Wel is een kaart aangepast. En na afstemming met de gemeente Bunnik is de periode om de grondwaterstand te monitoren, aangepast.

Wat betekent dit voor de peilen

Bij deze gedeeltelijke herziening zijn de oppervlaktewaterpeilen die momenteel in de praktijk in de sloten worden gehanteerd, formeel vastgelegd. Feitelijk veranderen de waterpeilen in de sloten dus niet. Alleen is de huidige situatie nu vastgelegd in het peilbesluit.

Ter inzage

U kunt de vastgestelde herziening en het inspraakrapport van 12 maart tot en met 23 april 2015 inzien op de volgende locaties:

  • het kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2 in Houten, elke werkdag van 9.00-17.00 uur (bij de receptie), telefoon (030) 634 57 00;
  • het gemeentehuis van Bunnik, Singelpark 1 te Odijk, ma. t/m wo. van 08.30 tot 17.00 uur, do. van 08.30 tot 20.00, vrij. 08.30 tot 12.30 uur.

Beroep instellen

Een belanghebbende, die ook een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp peilbesluit, kan beroep instellen bij de Rechtbank. Dat kan binnen zes weken na bekendmaking van de partiële herziening.

Inwerkingtreding

Het peilbesluit treedt in werking op de achtste dag na officiële bekendmaking.


Wat is een peilbesluit?

Watergebiedsplan tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Corina Wijnen van de afdeling Planvorming en Advies, tel (030) 634 57 80, e-mail wijnen.c@hdsr.nl.