Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal

Het waterschap is op dit moment volop bezig met de uitvoering van maatregelen uit het watergebiedsplan (Stuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing) voor het gebied tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal. De maatregelen zijn bedoeld om wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) te voorkomen, het watersysteem te verbeteren en de aanvoercapaciteit van water te vergroten.

Drijverstuw

Nieuwe drijverstuw nabij Amsterdam-Rijnkanaal

Vastgesteld watergebiedsplan

Het waterschap heeft een watergebiedsplan (Stuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing) opgesteld voor het gebied tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal. In dit watergebiedsplan staan richtlijnen hoe het (oppervlakte)waterbeheer ( is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren) in de gemeenten Houten, Bunnik en Wijk bij Duurstede op een goede manier ingericht en beheerd kan worden. Thema’s die aan de orde zijn gekomen zijn: het beheersen van de waterkwantiteit (peilbeheer (Beleid waarmee het waterpeil in een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) wordt gereguleerd)), het verbeteren van de waterkwaliteit, watertekort en wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water).

Betrokkenheid inwoners streek

Bij het opstellen van het plan is een belangrijke rol weggelegd voor voor de direct belanghebbenden inwoners van het gebied. Zij konden knelpunten en suggesties over het (oppervlakte)water in hun leefomgeving aan de orde stellen tijdens de informatieavonden die we hebben houden. Thema’s als wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water), waterkwaliteit, verdroging, ecologie en de watervoorziening van de fruitteelt zijn besproken tijdens de informatieavonden. Het waterschap heeft veel van de gesignaleerde knelpunten en ideeën meegenomen bij het opstellen van het nieuwe watergebiedsplan (Stuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing).

Nieuwsbrief

Over het watergebiedsplan (Stuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing) Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal verschijnt ongeveer eens per jaar een nieuwsbrief. Wanneer de ontwikkelingen daarom vragen verschijnen er extra nieuwsbrieven.

Meer weten?

Neem contact op met projectleider Herman Lokhorst
Telefoon: (030) 634 58 24
E-mail: lokhorst.hm@hdsr.nl

Aangrenzende watergebiedsplannen

Woont u in het gebied? Dan heeft u wellicht ook te maken met de aangrenzende watergebiedsplannen.

Betrokkenheid belangenorganisaties

Behalve de inwoners heeft het waterschap ook belangenorganisaties en overheden bij het plan betrokken. Er is een begeleidingsgroep samengesteld die mee heeft gedacht en gepraat over het op te stellen watergebiedsplan (Stuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing). Hierin zaten diverse vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties zoals landbouw, natuur, milieu, recreatie, visserij. Ook overheidsinstanties, zoals de gemeenten Wijk bij Duurstede, Bunnik en Houten, de provincie Utrecht en Rijkswaterstaat, waren vertegenwoordigd in de begeleidingsgroep.