Implementatiestrategie Wateropgave Wateroverlast

Een van de taken van het waterschap is het voorkomen van wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water). Conform de provinciale waterverordening (die ook door het waterschap is geaccepteerd) dienen de waterschappen daarom hun watersysteem te toetsen aan de normen voor wateroverlast en vervolgens, indien het betreffende watersysteem niet voldoet, adequate en doelmatige maatregelen uit te werken en ten uitvoer te brengen.

De aanpak van de wateroverlastproblematiek een kentering in denken en handelen van het waterschap, omdat als uitgangspunt geldt dat we niet zonder meer fysieke maatregelen (zoals de bouw van een gemaal of het aanleggen van een bergingsgebied) gaan nemen om wateroverlast te voorkomen. De verandering uit zich primair in het feit dat we vanuit de doelmatigheidsgedachte gaan nadenken over welke vorm van handelen we zullen kiezen..