Toepassingsregel ‘doelmatigheid bij vervangingsonderhoud

Waarom een toepassingsregel?

Doelmatigheid en een kostenefficiënt waterbeheer ( is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren) zijn principes die de laatste jaren steeds meer een concrete invulling krijgen en de bestuurlijke besluitvorming ondersteunen. Met de Beleidsnota Peilbeheer (Beleid waarmee het waterpeil in een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) wordt gereguleerd) is beleid vastgelegd voor een optimaal en kostenefficiënt peilbeheer (zie 3.1), echter de wijze waarop het criterium “kostenefficiënt” dient te worden toegepast bij vervangingsonderhoud van peilregulerende en –scheidende kunstwerken is niet uitgewerkt in de Beleidsnota peilbeheer.

Waar gaat deze toepassingsregel over?

Deze toepassingsregel geeft aan op welke wijze doelmatigheid bij vervangingsonderhoud van peilregulerende en –scheidende kunstwerken in het tertiaire watersysteem op het Eiland van Schalkwijk wordt toegepast. Het doelmatigheidsprincipe houdt in dat de kosten tegen de baten worden afgewogen. Wanneer de kosten van fysieke/mitigerende maatregelen (inrichting en beheer) de baten (zoals het voorkomen van schade) significant overschrijden, zijn de technische maatregelen ondoelmatig.
De resultaten van het onderzoeksrapport ‘Juridisch en technisch beheer kunstwerken in tertiaire watergangen voor het Eiland van Schalkwijk’ (Sterk Consulting, 2013) geven hiervoor de onderbouwing.

Wat is het doel van deze toepassingsregel?

Het doel van de toepassingsregel is om de wijze waarop het waterschap doelmatigheid toepast bij de besluitvorming over de verantwoordelijkheid bij vervangingsonderhoud van peilregulerende en –scheidende kunstwerken in het tertiaire systeem op het Eiland van Schalkwijk transparant vast te leggen. Toepassing van deze regel houdt in dat het waterschap alleen verantwoordelijk gesteld kan worden voor het vervangingsonderhoud van doelmatige peilregulerende en peilscheidende kunstwerken in het tertiaire watersysteem van het Eiland van Schalkwijk. Om na te gaan wat de wettelijke beheertaak van het waterschap is én wat de waterhuishoudkundige risico’s zijn bij het wel of niet als verantwoordelijkheid aanmerken van eerder genoemde kunstwerken is tevens het onderzoek van Sterk Consult uitgevoerd.

Wat is de status van deze toepassingsregel?

De toepassingsregel is een nadere uitwerking van de Beleidsnota peilbeheer en het collegebesluit vervangingsonderhoud peilscheidingsconstructies. Het is een toepassingsregel die door het college van D&H in het kader van het raamwaterplan Eiland van Schalkwijk wordt vastgesteld.