Standpunt nieuwe sanitatie

Over de manier van inzameling- en zuivering van huishoudelijk afvalwater (Water afkomstig van huishoudens en bedrijven dat in het riool komt via toilet, gootsteen, douche en wasmachine) ontstaan nieuwe inzichten. Als wordt gesproken over Nieuwe Sanitatie dan worden deze nieuwe inzichten aangehaald. Van verschillende kanten is er behoefte om aan te geven hoe het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden met Nieuwe Sanitatie om gaat. De inzichten zijn zeer aan verandering onderhevig. In dit voorstel wordt aangegeven hoe het waterschap er vooralsnog mee om wil gaan.

Wat is Nieuwe Sanitatie?

Op de huidige, conventionele manier van afvalwaterinzameling en -zuivering wordt het huishoudelijk afvalwater, vaak nog samen met regenwater, via één grote leiding naar één van de zeventien centrale rioolwaterzuiveringsinstallaties van het waterschap afgevoerd en gezuiverd. Dit afvalwater kan echter ook gescheiden worden in deelstromen (bijlage 1): een blauwe (afgekoppeld regenwater), grijze (douche, keuken en afwas- en wasmachine) en zwarte (toilet) waterstroom. Als bij deze laatste gebruik gemaakt wordt van vacuümtoiletten, wordt een ingedikte afvalwaterstroom verkregen (kleine zuiveringsinstallatie, efficiënte zuivering). Bovendien wordt bespaard op drinkwater. Zwart water kan ook nog verder worden gescheiden in een bruine (poep) en gele (plas) afvalwaterstroom.

Zwart of bruin water kan grotendeels anaeroob (zonder beluchting, dus op energetisch gunstige wijze) worden gezuiverd en levert dan ook nog eens energie op in de vorm van biogas. Nu gebeurt dit zuiveren hoofdzakelijk aeroob (mét lucht dus) wat veel (beluchtings-)energie kóst. Uit geel water kunnen medicijnresten worden verwijderd en/of nutriënten (kunstmest) worden teruggewonnen. Als het gele water (nadien) biologisch gezuiverd wordt, kan dit op energetisch gunstige wijze (ca. 50% minder energie ten opzichte van een conventionele rioolwaterzuivering (Proces waarbij afvalwater van huishoudens en bedrijven wordt schoongemaakt, waarna het gereinigde water op het oppervlaktewater wordt geloosd)). Grijs water vraagt een relatief eenvoudige zuiveringsstap omdat deze stroom maar een beperkte vuillast bevat. Het grootste deel van het water (grijs en blauw) blijft binnen het plangebied.

Kernwoorden bij Nieuwe Sanitatie zijn dus: gescheiden afvalwaterstromen, blauw-, zwart-, geel-, bruin- en grijswater en decentrale behandeling.

Nieuwe Sanitatie wordt soms verward met IBA’s. IBA’s zijn zeer kleine conventionele zuiveringsunits (< 10 i.e.) die geplaatst worden als de aansluiting op de riolering (veel) te duur wordt. Er is geen sprake van gescheiden afvalwaterstromen. De gemeente is leidend (en eigenaar). Het Hoogheemraadschap beheert de IBA’s. IBA-gebruikers betalen de standaard verontreinigingsheffing (1 of 3 ve’s). Bij nieuwe sanitatie geldt een soortgelijke constructie. Over de investeringen zal hier echter een verdeelsleutel moeten worden overeengekomen tussen gemeente, hoogheemraadschap en gebruikers/projectontwikkelaar. Ook juridisch zijn er meerdere mogelijkheden. In het meest voor de hand liggende model is de gemeente eigenaar van het inzamelingssysteem en het Hoogheemraadschap verantwoordelijk voor het beheer (afvoer en verwerking). Over onderhoud en het gebruik door bewoners moeten afspraken worden gemaakt.