Overzicht van mogelijke wederdiensten

Het Overzicht van mogelijke wederdiensten bevat extra informatie bij het Raamwaterplan over de wateropgaven op het eiland. Het Raamwaterplan geeft de kaders aan waarmee het waterschap wil gaan werken bij het uitwerken van integrale deelplannen voor het Eiland van Schalkwijk. Deze deelplannen bevatten uiteindelijk de concrete maatregelen. Dit document is vastgesteld door het college van dijkgraaf (Voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Vergelijkbaar met de burgemeester van een gemeente) en hoogheemraden (Leden van het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met de wethouders van een gemeente. Hebben ieder eigen portefeuille met onderwerpen en eigen geografisch aandachtsgebied) van het waterschap.

Groen-/blauwe diensten (goed voor water en slootleven)

Het waterschap vraagt betrokkenen op het eiland te bekijken welke ideeen voor Groen-/blauwe toepasbaar zijn op het Eiland van Schalkwijk. Sommige maatregelen zijn wellicht vrij eenvoudig toepasbaar in de bedrijfsvoering, zoals natuurvriendelijk onderhoud of driftreducerende maatregelen. Andere maatregelen zijn niet zo maar uit te voeren, denk aan maatregelen die grond vragen.

 • Een lijst van mogelijke diensten:Natuur of “boer” vriendelijke oevers - aanleggen en onderhouden
 • Overwinteringsputten voor vis en amfibieën maken
  (>1,5 meter diep - niet geisoleerd)
 • Duikers vervangen (visvriendelijk - diameter > 70 cm)
 • Opvangen en tijdelijk bergen van neerslagpieken
  (toestaan open water op heel perceel of tijdelijk overlopen sloot)
 • Baggeren (Werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem) met baggerspuit (Apparaat dat bagger met water uit de sloot zuigt en dit direct gelijkmatig over het land spuit)
 • Toepassen nieuwe spuittechnieken
 • Toepassen van windhagen
 • Gebruik drift reducerende koppen
 • Aangepast randenbeheer (droge zone)
  (aanvullend op verplichte mestvrije en spuitvrije zones)
 • Aanleg soortenrijke oever
  (aanleg verlaagde brede slotranden tbv biodiversiteit en zuivering van water)
 • Aanleg vispaaiplaatsen
 • Overhoeken natuurvriendelijk inrichten
 • Toepassen kringlooplandbouw
  (bedrijfsoptimalisatie N en P kringlopen binnen bedrijf)
 • Duurzaam graslandbeheer
  (voorkomen grondbewerking en vernieuwing door goed beheer)
 • Mestscheiding
  (scheiden dunne (N-rijk) en dikke (P-rijk) fractie om efficiëntere gift te kunnen geven)
 • Erfafspoeling verminderen
 • Toepassen biologische teelten