Deelgebied Kanaalzone

Het document Deelgebied Kanaalzone bevat extra informatie bij het Raamwaterplan over de mogelijke oplossingen in het deelgebied Wijk bij Duurstede op het Eiland van Schalkwijk. Het Raamwaterplan geeft de kaders aan waarmee het waterschap wil gaan werken bij het uitwerken van integrale deelplannen voor het Eiland van Schalkwijk. De deelplannen bevatten uiteindelijk de concrete maatregelen.

Deze achtergrondinformatie wordt elke twee jaar bijgesteld op basis van eventuele nieuwe ontwikkelingen en veranderingen. Dit document is vastgesteld door het college van dijkgraaf (Voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Vergelijkbaar met de burgemeester van een gemeente) en hoogheemraden (Leden van het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met de wethouders van een gemeente. Hebben ieder eigen portefeuille met onderwerpen en eigen geografisch aandachtsgebied) van het waterschap.

Beschrijving deelgebied

Deelgebied Kanaalzone ligt in de gemeente Houten. Landbouw is de belangrijkste functie binnen dit gebied. Ook valt het bebouwingslint Schalkwijk binnen dit deelgebied. Fruitteelt en weidebouw wisselen elkaar af. Focus vanuit de ruimtelijke ordening is dat er ruimte wordt geboden aan een gezonde en duurzame landbouw. Voor het lint ‘Schalkwijk’ wordt leefbaarheid nagestreefd. Leefbaarheid wordt opgevat als een mix tussen de functies wonen, agrarische bedrijfsvoering met minimale hinder en kleinschalige bedrijvigheid.