Deelgebied Blokhoven - de Pothoek

Het document Deelgebied Blokhoven en de Pothoek bevat extra informatie bij het Raamwaterplan over de mogelijke oplossingen in het deelgebied Wijk bij Duurstede op het Eiland van Schalkwijk. Het Raamwaterplan geeft de kaders aan waarmee het waterschap wil gaan werken bij het uitwerken van integrale deelplannen voor het Eiland van Schalkwijk. De deelplannen bevatten uiteindelijk de concrete maatregelen.

Deze achtergrondinformatie wordt elke twee jaar bijgesteld op basis van eventuele nieuwe ontwikkelingen en veranderingen. Dit document is vastgesteld door het college van Dijkgraaf (Voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Vergelijkbaar met de burgemeester van een gemeente) en hoogheemraden (Leden van het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met de wethouders van een gemeente. Hebben ieder eigen portefeuille met onderwerpen en eigen geografisch aandachtsgebied) van het waterschap.

De polder Blokhoven en de Pothoek liggen in de gemeente Houten. De polder Blokhoven is een groot aaneengesloten weidelandschap en behoort tot een parel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De Pothoek is gelegen op een oeverwal. Fruitteelt en weidebouw wisselen elkaar af. Landschappelijk is dit gebied de schakel tussen de rivier de Lek en de achterliggende polders en komgronden. In de polder Blokhoven is de openheid kenmerkend. Vanuit de structuurvisie van de gemeente Houten wordt in de polder Blokhoven en de Pothoek ruimte geboden voor recreatie en natuur als nevenfunctie naast landbouw. Subsidiedeadlines vanuit medeoverheden zijn aanleiding voor het waterschap om versneld de planvorming voor het deelgebied Blokhoven op te pakken