Deelgebied Schalkwijk-West

Dit document bevat extra informatie bij het Raamwaterplan over de mogelijke oplossingen in het deelgebied Schalkwijk-West op het Eiland van Schalkwijk. Het Raamwaterplan geeft de kaders aan waarmee het waterschap wil gaan werken bij het uitwerken van integrale deelplannen voor het Eiland van Schalkwijk. De deelplannen bevatten uiteindelijk de concrete maatregelen.

Deze achtergrondinformatie wordt elke twee jaar bijgesteld op basis van eventuele nieuwe ontwikkelingen en veranderingen. Dit document is vastgesteld door het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap.

Beschrijving deelgebied

Deelgebied Schalkwijk-West bestaat uit:

  • de polder Vuylkop en de gronden ten noorden van Tull en ’t Waal.
    Dit gebied ligt in de gemeente Houten. Voor het lint Tull en ’t Waal staat “leefbaarheid” centraal. Leefbaarheid wordt opgevat als een mix tussen de functies wonen, agrarische bedrijfsvoering met minimale hinder en kleinschalige bedrijvigheid Voor de gronden ten noorden van het lint en de polder Vuylkop staat landbouw centraal, waarbij in de genoemde polder ook ruimte moet zijn voor water en recreatieve functies. Het behoort namelijk gedeeltelijk tot de inundatievelden van de Nieuwe Hollandse waterlinie.
  • de westelijke oeverwal.
    In dit gebied is ruimte voor landbouw, recreatie en natuur. Dit gebied is de schakel tussen de rivier de Lek en de achterliggende polders en komgronden.
  • ’t Klooster.
    Dit is een bedrijventerrein in ontwikkeling dat binnen gemeente Nieuwegein ligt.