Waterschap in gesprek over toekomstperspectief water Eiland van Schalkwijk

Gepubliceerd op 8 november 2013

Toekomstgericht boeren met water op het Eiland van Schalkwijk was het thema van de gebiedsavond met agrarische ondernemers op 31 oktober in de Wiese in Schalkwijk. Het waterschap wilde graag in gesprek met melkveehouders en fruittelers op het Eiland van Schalkwijk om hun mening te horen over een duurzame toekomstperspectief met water voor het Eiland.

Deze avond was georganiseerd in het kader van het Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is bezig met het opstellen van een raamwaterplan Eiland van Schalkwijk waarin de verschillende wateropgaven op het Eiland tot 2025 worden onderzocht en oplossingsrichtingen voor deze opgaven worden uitgewerkt. De agrariers zijn een van de doelgroepen waarmee het waterschap in gesprek is.  Het waterschap werkt nauw samen met de gemeente Houten en provincie Utrecht.Oplossingen voor onder andere wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water), de beschikbaarheid van voldoende water en schoon water wil het waterschap graag koppelen aan de doelstellingen voor een goede ruimtelijke kwaliteit waarin de landbouw een belangrijke plek heeft.

Kansen en knelpunten

Hoogheemraad (Lid van het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met de wethouder van een gemeente. Heeft eigen portefeuille met onderwerpen en eigen geografisch aandachtsgebied) Guus Beugelink heette de aanwezigen van harte welkom. Hij hoopte dat tijdens deze avond de agrariers in gesprek zouden gaan met het waterschap over oplossingen voor de wateropgaven op het Eiland van Schalkwijk. Een combinatie van kansen binnen de agrarische sector en oplossingen voor de wateropgaven levert de grootste meerwaarde op. Projectleider Telma Rath onderstreepte met haar presentatie over de waterknelpunten en de mogelijke oplossingsrichtingen de oproep van de hoogheemraad om te zoeken naar synergie tussen wateroplossingsrichtingen en de wensen vanuit de sector.

Na de pauze gingen de aanwezige agrarische ondernemers met het waterschap aan de slag om de haalbaarheid van verschillende maatregelen voor wateroverlast, wateraanvoer voor de fruitteelt en schoon water te verkennen. Via een interactieve spel gingen ondernemers en het waterschap aan de slag om met de toebedeelde “euro’s” de meest kansrijke maatregelen uit te kiezen.

Een greep uit de opbrengst van deze avond

  • wateroverlast komt voor op het Eiland van Schalwijk, echter afhankelijk van het groeiseizoen wordt dit als een probleem ervaren of niet. Naast actieve maatregelen treffen staan de agrariërs ervoor open om tijdelijk de overlast te accepteren. Met het waterschap zal bekeken moeten worden welke compensatie hier tegenover zou moeten staan;
  • maatregelen zouden niet ten koste moeten gaan van grond. Dit is een aandachtspunt. Ook andere nadelige neveneffecten van maatregelen als het aantrekken van ganzen moet voorkomen worden;
  • bundeling van financiële middelen biedt kansen (synergie in financiering van wateropgaven, maatregelen agrarische sector, ruimtelijke ontwikkelingen als de nieuwe Hollandse Waterlinie ed). Binnen de agrarische sector levert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid kansen om schoonwatermaatregelen te koppelen aan maatregelen voor een duurzame bedrijfsontwikeling;
  • het dilemma van de wenselijkheid voor een optimale locatie (inclusief uitbreidingsmogelijkheden) voor fruitteelt aan de ene kant en de haalbaarheid ivm financiering en mobiliteit van deze sector aan de andere kant kwam duidelijk naar voren. Hierbij moet wel gezegd worden dat de fruittelers onderbezet waren tijdens de bijeenkomst;
  • “kan het niet een beetje concreter”. De agrariërs gaven aan graag te willen praten over concrete maatregelen. Dit raamwaterplan levert medio 2014 echter “slechts” oplossingsrichtingen op voor de geconstateerde knelpunten. De vervolg projecten, zoals het watergebiedsplan (Stuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing) voor Blokhoven zullen meer invulling geven aan de behoefte van de betreffende agrariërs.

Het waterschap zal de resultaten van deze avond, maar ook van andere bijeenkomsten bundelen en verwerken in de uitwerking van het raamwaterplan. Betrokkenen zullen hierover geïnformeerd worden.


Gebiedsavond Themagericht boeren met water

Gebiedsavond Themagericht boeren met water