Tweede en derde partiële herziening peilbesluit Eiland van Schalkwijk vastgesteld

Gepubliceerd op 16 augustus 2016

Het algemeen bestuur (Hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zet beleid uit en neemt beslissingen) van het waterschap heeft op 6 juli 2016 de tweede en derde partiële herziening van het peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt) Eiland van Schalkwijk vastgesteld.

Op 31 oktober 2012 heeft het algemeen bestuur van het waterschap het peilbesluit Eiland van Schalkwijk vastgesteld. Binnen dit peilbesluit vinden een aantal ruimtelijke ontwikkelingen plaats waardoor het peilbesluit Eiland van Schalkwijk (2012) diende te worden herzien.

2e partiële herziening ‘Kanaalsloot, tracé Schalkwijksebrug-Goyerbrug’

De partiële herziening met betrekking tot de Kanaalsloot en het aangrenzende landbouwgebied ter hoogte van de Schalkwijksebrug, betreft een smalle strook geschakelde peilgebieden. De stuwen in de Kanaalsloot zijn onderdeel van een wateraanvoersysteem, dat enkele peilgebieden gelegen tussen Kanaalsloot Zuidzijde en Schalkwijkse wetering op peil houdt. Daarnaast voorziet de Kanaalsloot onder meer fruitteeltbedrijven van water voor beregening.

Doordat er meer stuwen worden verwijderd dan er teruggeplaatst worden resulteert dit in aanpassing van de gehanteerde peilen voor de peilgebieden en aanpassing van de begrenzing van enkele peilgebieden. Met deze maatregel kan er slimmer worden gestuurd.

3e partiële herziening ‘Het Klooster/weidevogelgebied’

In het gebied ontwikkelt de gemeente Nieuwegein het bedrijventerrein Het Klooster. Vanwege de functieverandering zijn andere waterpeilen en een ander peilbeheer (Beleid waarmee het waterpeil in een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) wordt gereguleerd) noodzakelijk dan de agrarische waterpeilen zoals die zijn vastgesteld in het peilbesluit Eiland van Schalkwijk (2012).

Het gebied ten zuiden van de Achterweg in het gebied van Het Klooster heeft een agrarische bestemming. Met name in de winter is het peil in dit gebied laag. Door middel van een kleine aanpassing kan het peil in dit gebied eenvoudig worden aangepast, waardoor er een betere drooglegging ontstaat.

Voor de inrichting van een weidevogelgebied is een flexibel peil gewenst. Foeragerende en broedende weidevogels hebben voorkeur voor vochtige tot natte graslanden. Door in het voorjaar kleinschalig en op perceelsniveau vernatting uit te voeren ontstaat een aantrekkelijk gebied voor de weidevogels.

Vanwege bovenstaande wijzigingen zijn andere waterpeilen en is een ander peilbeheer vastgesteld dan eerder was vastgesteld in het peilbesluit Eiland van Schalkwijk (2012).

Beroep na vaststelling

Een belanghebbende die ook een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-peilbesluit, kan binnen 6 weken na bekendmaking (16 augustus 2016), beroep bij de Rechtbank in Utrecht instellen, conform artikel 8.1 Algemene wet bestuursrecht. Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u kijken op www.rechtspraak.nl.

Inwerkingtreding

Genoemd peilbesluit treedt in werking op de achtste dag na deze bekendmaking.


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Corina Wijnen, telefoonnummer: (030) 209 71 52, e-mail wijnen.c@hdsr.nl