Ontwerp 2e en 3e partiële herziening van het peilbesluit Eiland van Schalkwijk + projectplan Kanaalsloot ter inzage

Gepubliceerd op 8 januari 2016

Ontwerp 2e partiële herziening van peilbesluit Eiland van Schalkwijk en het projectplan Kanaalsloot

(tracé Schalkwijksebrug – Goyerbrug).

De partiële herziening en het projectplan met betrekking tot de Kanaalsloot en het aangrenzende landbouwgebied ter hoogte van de Schalkwijksebrug, betreft een smalle strook geschakelde peilgebieden. De stuwen in de Kanaalsloot zijn onderdeel van een wateraanvoersysteem, dat enkele peilgebieden gelegen tussen Kanaalsloot Zuidzijde en Schalkwijkse wetering op peil houdt. Daarnaast voorziet de Kanaalsloot onder meer fruitteeltbedrijven van water voor beregening.

Gezien de urgentie en de noodzaak om de bestaande stuwen op korte termijn te vervangen, heeft het waterschap ervoor gekozen om het vervangen en eventueel laten vervallen van enkele stuwen naar voren te trekken en dit niet integraal uit te voeren. Het integrale deelplan wordt op een later moment in afstemming met ruimtelijke initiatieven opgesteld.

Heeft u nog vragen over de plannen met betrekking tot de Kanaalsloot, neem dan contact op met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden tel. (030) 634 57 00, voor de partiële herziening met Marjan Holtman, (e-mail holtman.hm@hdsr.nl) en voor het projectplan met Dennis van de Waardt (e-mail waardt.dgjc@hdsr.nl).

Ontwerp 3e partiële herziening van peilbesluit Eiland van Schalkwijk

(Het Klooster en weidevogelgebied)

In het gebied ontwikkelt de gemeente Nieuwegein het bedrijventerrein Het Klooster. Vanwege de functieverandering zijn andere waterpeilen en een ander peilbeheer noodzakelijk dan de agrarische waterpeilen zoals die zijn vastgesteld in het peilbesluit Eiland van Schalkwijk (2012).

Het gebied ten zuiden van de Achterweg in het gebied van Het Klooster heeft een agrarische bestemming. Met name in de winter is het peil in dit gebied laag. Door middel van een kleine aanpassing kan het peil in dit gebied eenvoudig worden aangepast, waardoor er een betere drooglegging ontstaat.

Voor de inrichting van een weidevogelgebied is een flexibel peil gewenst. Foeragerende en broedende weidevogels hebben voorkeur voor vochtige tot natte graslanden. Door in het voorjaar kleinschalig en op perceelsniveau vernatting uit te voeren ontstaat een aantrekkelijk gebied voor de weidevogels.

Voor meer informatie over kunt u ook contact opnemen met mevrouw C. Wijnen van het waterschap, tel. (030) 634 57 80, e-mail wijnen.c@hdsr.nl

Hoe in te spreken op de verschillende plannen

Van 7 januari t/m 18 februari 2016 liggen de bovengenoemde ontwerpen ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode een inspraakreactie indienen op het ontwerp van de gedeeltelijke herziening. Uw schriftelijke reactie kunt u richten aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, postbus 550, 3990 GJ Houten. Het college van het waterschap informeert iedereen die inspreekt over de wijze waarop de inspraakreactie in de partiële herziening van het peilbesluit wordt verwerkt.