Inspraaknotitie ontwerp-Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk vastgesteld

Van 10 november tot en met 22 december 2014 was het mogelijk om in te spreken op het digitale ontwerp Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk. Tijdens de inspraakperiode zijn er vier reacties binnengekomen.
De zienswijzen en het antwoord van het waterschap daarop, staan in een inspraaknotitie.  Het college van dijkgraaf en hoogheemraden heeft deze notitie vastgesteld. Ook is aangegeven of het Raamwaterplan naar aanleiding van de zienswijzen is gewijzigd.

De commissie SKK (Systeem, Kwaliteit en Keten) behandelt het ontwerp-Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk op 29 januari 2015. Het algemeen bestuur van het waterschap stelt het plan vast op 18 februari 2015.

Spreekrecht

Iedereen die heeft ingesproken, kan tijdens de commissievergadering op 29 januari 2015 om 19.30 uur in het kantoor van het waterschap in Houten, gebruik maken van het spreekrecht. Als u dat wilt, dan moet u dit voor het begin van de vergadering melden bij de voorzitter. Neemt u hiervoor contact op met het secretariaat Bestuurszaken (bestuurszaken@hdsr.nl of via (030) 634 59 46. Inspreken tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 18 februari 2015 is niet mogelijk.

Uitwerking in deelplannen

De verdere uitwerking van het Raamwaterplan vindt later plaats via integrale deelplannen. Bij de uitwerking van de deelplannen volgt het waterschap een projectplanprocedure en een peilbesluit procedure. Bij deze plannen, die concreet aangegeven wat er gaat gebeuren, is opnieuw inspraak mogelijk.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Marjan Holtman van de afdeling Planvorming en Advies, e-mail (holtman.hm@hdsr.nl tel. (030) 634 59 11.