Inloopavond en inspraak ontwerp Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk

Het ontwerp Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk ligt van 10 november 2014 tot en met 22 december 2014 digitaal ter inzage. Belanghebbenden kunnen dan inspreken op het ontwerp-plan. Op donderdag 20 november 2014 organiseert het waterschap een inloopavond over het ontwerp. Dan kunt u vragen stellen of direct een zienswijze geven.
In het ontwerp Raamwaterplan staan de kaders voor het toekomstig waterbeheer ( is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren) op het eiland voor de periode 2015 - 2040. Die kaders gelden niet alleen voor de landbouw en de fruitteelt, maar voor alle bewoners op het eiland. Doelstelling is om nu en in de toekomst een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem te realiseren.

Inzien ontwerp Raamwaterplan

Het ontwerp Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk ligt digitaal ter inzage. Het is vanaf 10 november 2014 in te zien via www.hdsr.nl/eilandvanschalkwijk. Bent u niet in de gelegenheid om het ontwerp-plan digitaal in te zien? Neemt u dan contact op met het waterschap, dan ontvangt u een papieren versie. De contactgegevens vindt u onder het kopje meer informatie.

Inloopavond

Het waterschap organiseert een inloopavond over het ontwerp-plan op donderdag 20 november 2014. Tussen 20.00 uur en 22.00 uur kunt u binnenlopen in sociaal cultureel centrum De Wiese, De Wiese 2 in Schalkwijk. Medewerkers van het waterschap zijn dan aanwezig om uw vragen over het ontwerp-plan te beantwoorden. Ook kunt u een direct een mondelinge zienswijze geven.

Zienswijze

Wilt u schriftelijk uw zienswijze geven op dit ontwerp-plan? Dan kunt u die uiterlijk tot en met 22 december 2014 indienen bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, postbus 550, 3990 GJ Houten of via post@hdsr.nl.
Op www.hdsr.nl/eilandvanschalkwijk vindt u vanaf 10 november 2014 een reactieformulier dat u kunt gebruiken om in te spreken.

Na de in spraakperiode informeert het college van dijkgraaf (Voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Vergelijkbaar met de burgemeester van een gemeente) en hoogheemraden (Leden van het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met de wethouders van een gemeente. Hebben ieder eigen portefeuille met onderwerpen en eigen geografisch aandachtsgebied) iedereen die ingesproken heeft over de wijze waarop de inspraakreactie in het Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk wordt verwerkt. Dit gebeurt, voordat het algemeen bestuur (Hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zet beleid uit en neemt beslissingen) het plan vaststelt.
Op 18 februari 2015 stelt het algemeen bestuur het Raamwaterplan vast.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Marjan Holtman of Arjanne Mulder van de afdeling Planvorming en Advies, tel. (030) 634 59 11, e-mail holtman.hm@hdsr.nl of mulder.a@hdsr.nl


Ontwerp Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk digitaal ter inzage

Screenshot Raamwaterplan digitaal

Het ontwerp Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk ligt van 10 november 2014 tot en met 22 december 2014 digitaal ter inzage. Op donderdag 20 november 2014 organiseert het waterschap een inloopavond over het ontwerp.

N.B. Het digitale Raamwaterplan kunt u het beste bekijken met de browsers Firefox of Chrome.